Om EEF

Det är onödigt att slösa med energi – och dyrt.

Vad gör EEF?

EEF är en icke-vinstdrivande organisation med visionen att säkerställa en hållbar energi- och effektanvändning i Sverige. Detta genom utveckling av kvalitativa, trovärdiga och efterfrågade energitjänster och produkter till Sveriges energikunder.

EEF fungerar som en branschorganisation och samlar företag som säljer energieffektiva produkter och tjänster inom byggnader, företag och industrier. Våra medlemsföretag täcker in alla de stora teknikområdena och har ett brett utbud av både produkter och tjänster - t.ex. energikartläggningar, finansiering av energieffektiva åtgärder, isolering av fönster och byte av belysning. Vi har även branschorganisationer inom effektiviseringsområdet som medlemmar hos oss.

Vi bistår våra medlemsföretag med kunskap inom energieffektivisering samt fungerar som en länk mellan våra medlemmar och deras kunder (BRF:er, fastighetsägare, industrier med flera.)
Om du är intresserad av EEF:s stadgar kan du ladda hem dem här.
Vår Integritetspolicy enligt GDPR finns att läsa här.

EEF's politiska påverkansarbete

De viktigaste områdena inom politiskt påverkansarbete är införandet av Vita certifikat och innehållet i Boverkets byggregler. EEF jobbar aktivt med att påverka beslutsfattare i rätt riktning gällande energieffektiviseringsfrågor i stort.

• EEF är ständigt närvarande i debatten om nödvändigheten av fortsatt energieffektivisering. Vi trycker på myndigheter och politiker för att skapa bättre förutsättningar för effektivisering, vilket skapar fler jobb och moderna, konkurrenskraftiga företag.
• EEF bevakar energieffektiviseringsfrågan både i Sverige, EU och internationellt och uppdaterar snabbt våra medlemmar om det som händer ifråga om krav och regler.
• EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED, har flera förslag som gagnar branschen och gör energitjänster/ energieffektivisering allt viktigare. EEF arbetar intensivt för att dessa intentioner ska få ett snabbt och bestående genomslag i svensk vardag.
• EEF strävar efter att fördjupa sin samverkan med olika lärosäten, både universitet och yrkesutbildningar. Vi vill ständigt uppdatera våra kunskaper och få tillgång till nya idéer. Ett ömsesidigt utbyte av kunskap inspirerar och bidrar till att trygga återväxten i branschen.
EEF innehar huvudmannaskapet för den europeiska uppförandekoden för tjänsten Avtal om energiprestanda. På Tanketorget kan du bland annat se vilka remissvar vi har lämnat samt läsa våra samlade debattartiklar.

EEF uppmärksammar

 

Årets framtidsföretag

EEF utser varje år ’Årets framtidsföretag’. Utmärkelsen går till ett företag eller organisation med en ny idé eller tjänst som är framåtblickande och kan ha stor betydelse för energieffektiviseringen i framtiden.

2019 Ngenic, 2018 Projektet RealEstateCore, 2017 SmartFront, 2016 Rexel, 2014 ByggVesta, 2013 HSB, 2012 Knycer torklösning, 2011 Ahlsell  & 2010 Interactive Institute


Egil Öfverholm-priset

EEF delar från och med år 2018 ut Egil Öfverholm-priset. Detta är ett hederspris, för lång och trogen tjänst inom energieffektivisering – priset är döpt efter sin första pristagare.

2019, Reinhold Larsson, 2018 Egil Öfverholm 

Vision & mål

 

Vision: EEF har säkerställt en hållbar energi- och effektanvändning i Sverige genom utveckling av kvalitativa, trovärdiga och efterfrågade energitjänster och produkter till Sveriges energikunder. 

Långsiktiga mål: EEF har satt upp ett antal mål som ska hjälpa oss att nå visionen.

Vår mål är:

  • Företag från alla branscher inom energieffektivisering, i hela Sverige, har kännedom om och deltar på lämpligt sätt i EEFs arbete. EEF har plattformar där medlemsföretagen aktivt möts för att få synergier i form av utökade affärsmöjligheter och kunskapsöverföring, för kundernas bästa.
  • Trovärdigheten för energieffektiviseringsbranschen är hög, främst genom EEF’s auktorisation av leverantörer.
  • Kunderna vänder sig i första hand till EEF för oberoende och målgruppsanpassad information samt för att hitta kompetenta leverantörer.
  • EEF har ett nära och väl utvecklat samarbete med akademier och yrkeshögskolor som säkerställer kompetensnivåer och tillgång till välutbildad arbetskraft inom energieffektivisering.
  • EEF är den mest erkända och trovärdiga aktören vid förändring av lagar och regler inom området energieffektivisering.

Expertgrupp

 

Expertgruppen stöttar EEF avseende den information och de råd vi har på hemsidan om respektive energitjänst. Syftet är att beställare ska känna förtroende för att våra texter är oberoende, aktuella, målgruppsanpassade samt väl avvägda avseende teknik, ekonomi och mervärden. Personerna är utvalda på erkänd kompetens och för att tillsammans täcka alla tjänster och perspektiv. Texterna kommer att utvecklas kontinuerligt.

Alla tjänster och åtgärder

Birgitta Govén

Sveriges Byggindustrier

Roland Jonsson

WSP

Richard Lindwall

Energi & Utbildning i Sverige

Willy Ociansson

Willy's CleanTech

Mari-Louise Persson

Riksbyggen

Stefan Timhagen

Elajo (energieffektivisering i industrin)

Jonas Tannerstad

ÖrebroBostäder

Åsa Wahlström

CIT Energy Management

Medlemsföretag

Branschföreningar

Projekt & samverkan

 

Projekt Energitjänster

Projektets övergripande mål är att fler små och medelstora beställare inom alla branscher ska använda energitjänster för att effektivisera sin energianvändning. Projekt Energitjänster delfinansieras av EU via det Nationella regionalfondsprogrammet och pågår till och med 2019. Detta är ett samverkansprojekt mellan EEF och Energimyndigheten. Läs mer om projektet och ta del av resultat som publiceras löpande. 

Projekt EnOff

Projektet leds av EEF och är ett samverkansprojekt som kommer att pågå fram till slutet av år 2021. Målet är att den offentliga sektorn i Östra Mellansverige ska ha bidragit till en koldioxidsnål ekonomi och till stärkta offentliga finanser på lång sikt. Projektet syftar även till att uppmuntra innovation genom erfarenhetsåterföring och utveckling av både produkter, teknik och affärsmodeller samt att skapa samarbeten mellan olika aktörer i Östra Mellansverige. Läs mer om projektet och ta del av resultat som publiceras löpande.

Deltagare i projektet: Energimyndigheten, Upphandlingsmyndigheten, SKL, Tillväxtverket, Region Örebro och Uppsala, kommuner i Örebro-, Västmanlands- och Uppsala län, Energikontoret i Örebro, Mälardalens Energikontor, branschföreningar och leverantörer inom energisektorn samt Linköpings Universitet och Mälardalens Högskola.

Projektet delfinansieras av EU med medel ur den europeiska regionala utvecklingsfonden samt av: Branschorganisationen Installatörsföretagen, Energimyndigheten, Region Örebro och Uppsala, Futurm (Örebro kommun), Skinnskattebergs kommun, Hallstahammars kommun, Håbo Kommun, Enköpings kommun, Knivsta kommun och Uppsala kommun


SamverkanspartnersFler pågående projekt:

Avslutade projekt:

  • Målstyrd energiförvaltning (Stockholms stad)
  • Energieffektiva småhus (Sust)
  • Tidsstegen 2 (IVL)
  • Build Upon (SGBC)