Om EEF

Energieffektiviseringsföretagen – för ett långsiktigt hållbart energisystem

EEF samlar fem branschorganisationer och cirka 80 företag som säljer energieffektivisering inom byggnader, företag och industrier. Tillsammans täcker företagen in alla de stora teknikområdena och levererar produkter och projekt med en mångfald av olika tjänsteutbud inklusive finansiering.

Medlemmar i EEF kan vara företag som arbetar med energieffektivisering i slutanvändarledet, i distributionsledet eller med teknik som minskar effekttoppar i energisystemet.

EEF arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige genom att stötta och bistå våra medlemsföretag med kunskap och genom att påverka beslutsfattare i rätt riktning. Våra viktigaste områden inom politiskt påverkansarbete är införandet av Vita certifikat och innehållet i Boverkets byggregler.

EEF är medlemmar i Sweden Green Building Council, 100% förnybart och eceee.

EEF innehar huvudmannaskapet för den europeiska uppförandekoden för tjänsten Avtal om energiprestanda. Läs mer här.
 

Vad tycker vi

EEF arbetar med politiskt påverkansarbete för energieffektivisering på följande sätt:

 • EEF är ständigt närvarande i debatten om nödvändigheten av fortsatt energieffektivisering. Vi trycker på myndigheter och politiker för att de ska skapa bättre förutsättningar för effektivisering, vilket skapar fler jobb och moderna, konkurrenskraftiga företag.
 • EEF bevakar energieffektiviseringsfrågan både i Sverige, EU och internationellt och uppdaterar snabbt våra medlemmar om det som händer ifråga om krav och regler på ett mycket dynamiskt område där EU driver frågan osedvanligt hårt.
 • EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED, har flera förslag som gagnar branschen och gör energitjänster/ energieffektivisering allt viktigare. EEF arbetar intensivt för att dessa intentioner ska få ett snabbt och bestående genomslag i svensk vardag.
 • EEF strävar efter att fördjupa sin samverkan med olika lärosäten, både universitet och yrkesutbildningar. Vi vill ständigt uppdatera våra kunskaper och få tillgång till nya idéer. Ett ömsesidigt utbyte av kunskap inspirerar och bidrar till att trygga återväxten i branschen.

Tanketorget kan du bland annat se vilka remissvar vi har lämnat samt läsa våra samlade debattartiklar.

Hederspriset för energieffektivisering

EEF delar från och med i år ut det nyinstiftade ’Hederspriset för energieffektivisering’, för lång och trogen tjänst inom energieffektivisering. Detta kommer från och med nästa år att kallas för ”Egil Öfverholm-priset”, döpt efter sin första pristagare. 2018 Egil Öfverholm ”Det finns några få ibland oss som är sådana som i tysthet ser till att allt blir rätt. Som har svaren på de frågor som vi andra grubblar över, som vet hur vår förbryllande värld hänger ihop. När det gäller energieffektivisering är det Egil Öfverholm. Utan prestige men med fakta och tilltro till andra människors förmågor har Egil under decennier bidragit till en hållbarare värld. Hans gärning är känd för många men har sällan uppmärksammats i sin fulla vidd. Det är dags nu!”

Årets framtidsföretag

EEF utser varje år ’Årets framtidsföretag’. Utmärkelsen går till ett företag eller organisation med en ny idé eller tjänst som är framåtblickande och kan ha stor betydelse för energieffektiviseringen i framtiden. 2018 Projektet RealEstateCore (läs mer om projektet här), 2017 SmartFront, 2016 Rexel, 2014 ByggVesta, 2013 HSB, 2012 Knycer torklösning, 2011 Ahlsell  & 2010 Interactive Institute

Styrelse

Expertgruppen stöttar EEF avseende den information och de råd vi har på hemsidan om respektive energitjänst. Syftet är att beställare ska känna förtroende för att våra texter är oberoende, aktuella, målgruppsanpassade samt väl avvägda avseende teknik, ekonomi och mervärden. Personerna är utvalda på erkänd kompetens och för att tillsammans täcka alla tjänster och perspektiv. Texterna kommer att utvecklas kontinuerligt.

Alla tjänster och åtgärder

Birgitta Govén

Sveriges Byggindustrier

Roland Jonsson

WSP

Richard Lindwall

Energi & Utbildning i Sverige

Willy Ociansson

Willy's CleanTech

Mari-Louise Persson

Riksbyggen

Stefan Timhagen

Elajo (energieffektivisering i industrin)

Jonas Tannerstad

ÖrebroBostäder

Åsa Wahlström

CIT Energy Management

Programförklaring

Världen står inför en gigantisk utmaning. På kort tid måste vi ställa om våra samhällen så att klimatförändringen kan bromsas och stoppas. Och vi skall göra det så att energitillförseln i framtiden blir uthållig och inte tär på jordens tillgångar. På så sätt lämnar vi över en hållbar värld till våra efterkommande och på så sätt ger vi möjlighet till jordens alla invånare att leva ett drägligt liv. Att använda energin effektivare är en hörnsten i denna utmaning. International Energy Agency, IEA, vid OECD, har visat att man sedan 1973 haft en omfattande effektivisering. Utan den skulle man idag behövt använda c:a 50 % mer energi än vi faktiskt gör. Vi har ”energisparandet” att tacka för en större del av vår välståndsökning än den ökade energitillförseln! Effektivare energianvändning borde vara det första valet i alla överväganden om förändringar i energisystemet. Energipolitik kretsar dock sedan länge främst kring olika sätt att producera energi. En effektiv energianvändning och förnybar energi går emellertid hand i hand. Minskad intensitet i användningen öppnar möjlighet för förnybar tillförsel. Tillsammans skapar de ett uthålligt energisystem.

EEF – en allians av företag och branscher

Det finns i Sverige ett stort kunnande när det gäller effektivisering och uthållighet. Många företag tillverkar, installerar och underhåller teknik för effektivare energianvändning i byggnader och för industrin. En ökad satsning på dessa företag skulle inte bara ha positiva effekter på miljö och ekonomi utan även för sysselsättning och för regional utveckling. Energieffektiviseringsföretagen, EEF, vill skapa en allians av företag och branscher som kan delta i att utveckla samhället i denna riktning. Man måste bryta både invanda tankemönster och beteenden. Vi skall samla företag och aktivera dem i följande uppgifter:

 1. Konkretisera potentialen för effektivisering så den blir tydlig för beslutsfattare
 2. Demonstrera och utveckla både teknik och organisation så att beslutsfattare, yrkesverksamma och kunder lättare kan få tillgång till lösningar anpassade efter sina behov
 3. Skapa förutsättningar för utbildningsväsendet att lättare delta i praktiken på fältet
 4. Göra våra egna företag till förebilder genom att leva som vi säljer och arbeta för att minska miljöpåverkan från den egna verksamheten

Kunder som anlitar ett av våra företag skall veta att vi levererar energikvalitet och uthållighet till dem och att vi gör det baserat på vår egen erfarenhet.

Som medlem i EEF förväntas att:

Branschföreningar

Vision & mål

Vision EEF har säkerställt en hållbar energi- och effektanvändning i Sverige genom utveckling av kvalitativa, trovärdiga och efterfrågade energitjänster och produkter till Sveriges energikunder. Långsiktiga mål EEF har satt upp ett antal mål som ska hjälpa oss att nå visionen. Vi strävar efter att…

 • Företag från alla branscher inom energieffektivisering*1, i hela Sverige, har kännedom om och deltar på lämpligt sätt i EEFs arbete. EEF har plattformar där medlemsföretagen aktivt möts för att få synergier i form av utökade affärsmöjligheter och kunskapsöverföring, för kundernas bästa.
 • Trovärdigheten för branschen är hög, främst genom EEFs auktorisation av leverantörer.
 • Energieffektiviseringskunderna vänder sig främst till EEF för oberoende och målgruppsanpassad information avseende energieffektivisering samt för att hitta kompetenta leverantörer av energitjänster och produkter.
 • EEF är en erkänd och aktiv deltagare i FoU-projekt samt i projekt avseende tillämpning av nya metoder för energieffektivisering, både avseende teknik och affärsmodeller.
 • EEF har ett nära och väl utvecklat samarbete med akademier och yrkeshögskolor som säkerställer kompetensnivåer och tillgång till välutbildad arbetskraft inom energieffektivisering.
 • EEF är den mest erkända och trovärdiga aktören vid förändring av lagar och regler inom området energieffektivisering.
 • EEF har kompetens inom energieffektiva transporter.

*1)  Med energieffektivisering avses åtgärder som genomförs med bibehållen eller bättre funktion och inomhusmiljö samt lägre miljöpåverkan. Stadgar Om du är intresserad av EEF:s stadgar kan du ladda hem dem här. Policies Integritetspolicy enligt GDPR

Projekt & samverkan

EEF arbetar aktivt i olika typer av projekt för att skapa förutsättningar för mer energieffektivisering. Energitjänster Projektets övergripande mål är att fler små och medelstora beställare inom alla branscher ska använda energitjänster för att effektivisera sin energianvändning. Projekt Energitjänster delfinansieras av EU via det Nationella regionalfondsprogrammet och pågår till och med 2019. Detta är ett samverkansprojekt mellan EEF och Energimyndigheten. Läs mer om projektet och ta del av resultat som publiceras löpande.

EnOff  Projektet leds av EEF och är ett samverkansprojekt som kommer att pågå fram till slutet av år 2021. Målet är att den offentliga sektorn i Östra Mellansverige ska ha bidragit till en koldioxidsnål ekonomi och till stärkta offentliga finanser på lång sikt. Projektet syftar även till att uppmuntra innovation genom erfarenhetsåterföring och utveckling av både produkter, teknik och affärsmodeller samt att skapa samarbeten mellan olika aktörer i Östra Mellansverige. Deltagare i projektet: Energimyndigheten, Upphandlingsmyndigheten, SKL, Tillväxtverket, Region Örebro och Uppsala, kommuner i Örebro-, Västmanlands- och Uppsala län, Energikontoret i Örebro, Mälardalens Energikontor, branschföreningar och leverantörer inom energisektorn samt Linköpings Universitet och Mälardalens Högskola.

Projektet delfinansieras av EU med medel ur den europeiska regionala utvecklingsfonden samt av: Branschorganisationen Installatörsföretagen, Energimyndigheten, Region Örebro och Uppsala, Futurm (Örebro kommun), Skinnskattebergs kommun, Hallstahammars kommun, Håbo Kommun, Enköpings kommun, Knivsta kommun och Uppsala kommun

Mer information kommer inom kort.

Fler pågående projekt:

Avslutade projekt: