Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring

Den 29 juni 2017 tog regeringen beslut om att tillsätta en särskild utredare med uppgift att identifiera hinder för energieffektivisering, introduktion av småskalig elproduktion, energilager, samt en ökad elektrifiering av transportsektorn. Utredningen ska lyfta fram de mindre aktörernas förutsättningar att aktiveras mer på dessa marknader, i den utsträckning det kan bidra till samhälleliga mål. I upp- draget ingår även att identifiera åtgärder som på marknadsmässig grund kan stimulera teknikutvecklingen och utvecklingen av nya tjänster inom småskalig elproduktion och energieffektivisering, exempelvis vita certifikat (kvotpliktssystem för energieffektivisering).

I oktober 2018 överlämnade utredningen sitt slutbetänkande: Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring – förslag med effekt SOU 2018:76

I februari 2018 lämnades ett delbetänkade: Mindre aktörer i energilandskapet – Genomgång av nuläget SOU 2018:15

Angående kvotpliktsystem för energieffektivisering står bland annat:

Ett kvotpliktssystem är en kombination av en reglering och ett marknadsbaserat styrmedel för att uppnå en på förhand definierad energibesparing i slutanvändarledet. Syftet med denna konstruktion är att dra nytta av regleringens fördel när det gäller förutsäg- barhet och samtidigt låta marknadens aktörer avgöra vilka åtgärder som bör vidtas, i vilken ordning och av vem. På så sätt skapas i teorin förutsättningar för såväl måluppfyllelse som kostnadseffektivitet. /…/

Ett kvotpliktsystem kan, rätt utformat både skapa incitament hos flera aktörer på energimarknaderna att ta fram och sprida informa- tion till de aktörer som behöver aktiveras, och fördela ut kostna- derna för de åtgärder som genomförs på hela kundkollektivet, vilket skapar generella incitament till energibesparing på samma sätt som en skattehöjning.

Samtidigt återstår många frågor bland annat kring vilken specifik effekt man kan förvänta sig av ett kvotpliktssystem, om man iso- lerar det från andra åtgärder, samt hur man kan undvika överlapp med övriga styrmedel. Att definiera ett tydligt syfte och konkreta mål är avgörande för att dessa frågor ska bli möjliga att hantera.

SOU 2018:15, Sammanfattning s. 19-20

Läs gärna mer om Vita certifikat/kvotpliktsystem här.

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.