EnOff-modellen: Upphandling med optioner

En modell för upphandling av energieffektivisering i offentliga fastigheter

EnOff-modellen syftar till att förenkla upphandling av energieffektivisering i offentliga fastigheter och öka renoveringstakten. Modellen kombinerar ett helhetsgrepp på energieffektivisering och långsiktig lönsamhet med en flexibel upphandlingsmodell som bygger på samverkan och ett stegvist genomförande.

Upphandlingsmodellen har utarbetats av Energieffektiviseringsföretagen (Eneff) i samarbete med Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Installatörsföretagen.

EnOff -modellen har tagits fram inom ramen för projektet Energieffektivisering i offentlig sektor som bland annat finansierats av EU och Tillväxtverket.

Här finns en kort presentation om EnOff-modellen som är fri att laddas ned och användas.


Så fungerar EnOff-modellen

EnOff-modellen baseras på långsiktig samverkan mellan beställare och leverantör, med gemensam målbild, tydliga förutsättningar och stor öppenhet. Ett stegvist genomförande sätter fokus på kvalitet, kostnadskontroll och goda resultat. 

 • Upphandlingen avser en inledande energikartläggning – med genomförandet av åtgärder och ytterligare energikartläggningar som optioner.
 • I ett samverkansavtal slås fast vilka förutsättningar som gäller om en eller flera optioner ska genomföras – vinstprocent, timpris för nyckelpersoner mm.
 • Energikartläggningen görs med fokus på långsiktig lönsamhet för hela åtgärdspaket, genom användning av exempelvis Totalmetodiken.

 

Läs mer och fördjupa dig i hur EnOff fungerar i en längre presentation om EnOff-modellen som är fri att laddas ned och användas.

 

Fördelar för beställare, leverantörer och beslutsfattare

Fördel för beställaren: Eftersom upphandlingen i det första steget enbart omfattar en första energikartläggning behövs ingen färdig investeringsbudget, vilket sänker tröskeln. Det stegvisa genomförandet ger kontroll över kostnader och resultat genom hela projektet. Möjligheten att när som helst utöka, avbryta eller pausa samarbetet skapar flexibilitet om förutsättningarna ändras.

Fördel för leverantören: Genomförande av optioner bygger på god samverkan och på att beställaren är nöjd, vilket premierar leverantörer som konkurrerar med hög kvalitet i alla delar av genomförandet. Det blir enklare att lämna anbud eftersom det inte krävs en färdig energikartläggning, samtidigt som potentialen för ett långsiktigt samarbete är stor genom de optioner som ingår i avtalet.

Fördel för beslutsfattare: Eftersom varje energibesparande åtgärdspaket genomförs stegvis, tas kostnaderna för energieffektiviseringen också successivt. Genom att kostnaderna delas upp i mindre åtgärdspaket, underlättas besluten. Fokus på åtgärdspaket ger mer omfattande energibesparingar – vilket ökar bidraget till såväl lokala och regionala som nationella och globala hållbarhetsmål.

Exempel: Enköpings kommun

Våren-sommaren 2021 genomförde Enköpings kommun en upphandling enligt EnOff-modellen.

 • Upphandlingen avser två faser:
  • Fas A: Energikartläggning, projektering och kalkylering av entreprenad
  • Fas B: Utförande av energibesparande åtgärder, sker efter skriftlig beställning
 • Anbudspriser utgörs av timpriser för nyckelpersoner i fas A (kartläggare, samverkansledare/projektledare och projektörer) samt en vinstprocent för fas B.
 • När parterna är överens om kalkylen i fas A så räknas entreprenörens fasta vinst fram, utifrån den totala kalkylerade självkostnaden och entreprenörens vinstprocent. Detta omvandlas till fast arvode och utgör kontraktssumman i fas B.
 • Samverkansavtalet är en omarbetad version av Byggherrarnas kontraktsmall för totalentreprenad med partnering, anpassad till EnOff‐modellen vad gäller målbild, process och ersättning.
 • Kartläggaren ska finnas med i hela processen från kartläggning till idrifttagning för att bibehålla fokus.

Här kan du läsa hela Enköpings anbudsinbjudansamverkansavtal. samt en presentation om hur de arbetar med EnOff-modellen.

Läs reportageserion om Enköpings resa med EnOff-modellen
Del ett: ”EnOff-modellen, för att fler ska energieffektivisera inom offentlig sektor” hittar du här!
Del två: ”Enköpings kommun satsar på energieffektivisering, är först ut med EnOff-modellen!” hittar du här!
Del tre: ”Styrkan i samverkan – upphandla med EnOff-modellen” hittar du här!