Ställa energikrav

I bifogade dokument för respektive bostäder och lokalfastigheter finns av Bebo och Belok rekommenderade kravnivåer för energi. Ta ut de krav som är relevanta för ert projekt och skriv in dessa i den Tekniska beskrivningen eller hänvisa där till att Bebos respektive Beloks kravnivåer ska gälla för projektet.

Bostäder

Ladda hem Energikrav Bebo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus)

I den högra kolumnen finns minimikrav, till stor del enligt BBR, Boverkets Byggregler. Det är krav som måste följas vid uppförande eller ändring av byggnad. I kolumnen bredvid finns Bebos energikrav, vilka vi rekommenderar att ni använder.

 

Lokaler

Ladda hem Energikrav Belok (Beställagruppen för lokaler).

Gå i dokumentet direkt till Tekniska rekommendationer respektive Rekommendation vid större ombyggnad. EEF rekommenderar att ni använder kravnivå A då den nivån är långsiktigt lönsammare än nivån B.