Hur väl mäts mervärden av energieffektivisering?

Studenter på LiU har under hösten 2020 inom projekt EnOff undersökt verktyg för mervärden av energieffektivisering. Resultatet visade att de verktyg och metoder som finns är ofta undermåliga och behöver förenklas.

Det går inte att prata om energieffektivisering utan att nämna ordet ”mervärden”. Vad får ett företag eller kommun egentligen ut av att energieffektivisera – och hur väl mäts det? Ja, det frågade sig ett gäng civilingenjörsstudenter på Linköpings universitet. Under hösten 2020 har de studerat modeller och verktyg för kvantifiering av mervärden, vars syfte är att kunna inkludera och utvärdera effekterna av mervärden i energieffektiviserande projekt och investeringar.

Studierna utfördes inom ramarna för projekt EnOff, tillsammans med ansvariga för mervärdesdelen inom projektet. Tre deltagande kommuner och en region ställde upp på intervjuer och lät studenterna ta del av deras processer kring energieffektivisering.

Projekten

De projektarbeten som utfördes studerade hur beslutsprocessen kring energieffektiviseringsprojekt är uppbyggd, men också vilka faktorer kopplade till energieffektivisering som tas hänsyn till. De tittade även på vilka krav och önskemål som finns på ett verktyg för inkludering av mervärden.

Verktyg för visualisering av mervärden

Ett av de verktyg som studerades var en visualisering av mervärden som tagits fram av på uppdrag av Energimyndigheten. Verktygets syfte är att visualisera projektets påverkan på olika samhällsnivåer: individuell, lokal och nationell. Resultatet av studierna visade bland annat att verktyget inte alltid är helt tydligt och för komplext. Utdrag ur rapporten:

”Därmed bör verktyget förenklas och kanske bör flera olika versioner skapas. Det borde göras för att passa flertalet användare, då olika användare har olika krav utifrån vilka typer av energieffektiviseringsprojekt som är aktuella. Kopplat till detta behöver även ett framtaget och förenklat verktyg vara mer användarvänligt.”

Metoder för att ta fram och kvantifiera mervärden

Det andra projektet jämförde olika metoder och verktyg för att ta fram och kvantifiera mervärden av energieffektivisering.

Resultatet av intervjuerna visade att inget av de fyra verktyg som studerades fullständigt motsvarar de krav som deltagarna ställer på ett verktyg eller en modell för mervärden. Utdrag ur rapporten:

”De deltagande organisationerna i intervjustudien ser gärna ett verktyg eller en modell som både ger en visuell bild av mervärden och information om monetära värden. Exempelvis en modell eller ett verktyg som ger visar resultat via färgvisualisering samtidigt som den ger information kring mervärden i form av siffror.”

Mervärden med koppling till globala mål

I det tredje projektet utvecklades ett verktyg som kopplar mervärden av energiprojekt till de 17 globala målen. Kravet var att verktyget skulle vara enkelt och inte så tidskrävande. Verktyget togs fram i Excel och visar på kopplingen mellan mervärdet av ett energiprojekt och de globala målen. Det visualiseras i form av ett stapeldiagram och har som syfte att användas som stöd i beslutsprocesser vid energiprojekt.

Har du frågor om rapporten eller de projektarbeten som genomfördes? Kontakta då Therese Nehler vid Linköpings Universitet.

Läs hela rapporten här!

Energieffektivisering är ett viktigt teknikområde för att klara klimatmålet på 100 procent förnybar elproduktion. Det bidrar också till att minska effektbehovet och belastningen på elnätet. Projektet Energieffektivisering i offentlig sektor – EnOff vill öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringslivet i Östra Mellansverige för att ställa krav på energieffektiviseringar i upphandlingar.

EEF

11 maj 2021

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.