Effektivisering av ventilationen i flerbostadshus Stockholmshem AB

Tätning av ventilationsrör minskar energikostnaderna!

Utfört av energitjänsteföretaget: SMB SkorststensFolket AB
Läs mer om SkorstensFolket här

Beställare: Stockholmshem AB
Kontaktperson: Robert Engholm, robert.engholm@stockholmshem.se

Bakgrund

Läckande ventilationskanaler är ett vanligt problem i befintliga flerbostadshus. Det medför dels onödigt höga kostnader för energi på grund av ökat luftflödesbehov, dels kan det ge problem med spridning av lukter och föroreningar till lägenheterna.

Stockholmshem AB äger bland annat fastigheter på Sulvägen 32 i Solberga, som renoverades år 2014. Fastigheterna består av 237 lägenheter och har murade kanaler. I samband med renoveringen genomfördes ett omfattande tätningsarbete av ventilationen. Bakgrunden till detta var att inomhusklimatet i fastigheterna var undermålig, exempelvis på grund av att flödena inte kom fullt ut till alla lägenheter samt problem med spridning av lukter och matos (lukt som uppkommer från matlagning).

Beskrivning av åtgärder

Tätningsarbetet omfattade  infodring av mer än 600 ventilationskanaler, vilket sammanlagt motsvarar cirka 3500 meter. Kompositrör användes.

Innan kanaltätningen uppmättes läckflöden till 20 l/s för kök och 30 l/s för badrum (vid 50 Pa tryck). Uppmätta läckflöden efter tätningsåtgärder var så pass små att hög mätnoggrannhet inte gick att uppnå med mätutrustning. Uppmätta tryckfall över använd mätdosa låg i intervallet 0,2 till 2 Pa, vilket är långt under rekommenderat mätområde.

Resultat

Tack vare ett minskat luftflöde på frånluftsfläkten från 1600 l/s till 700 l/s förväntas en årlig kostnadsbesparing på 70 000-80 000 kr/år och hus.

Tätningsarbetet av ventilationskanalerna gick smidigt och kanalerna uppfyllde mycket hög täthetsklass efter de provtryckningar som gjordes.

Tyvärr uteblev förbättrat inomhusklimat delvis, då ökade flöden ställde högre krav på lufttillförsel via tilluftsventiler. Dessa fick i efterhand fräsas upp för att få en större area. De problem som kvarstår beror på felaktigheter som gjorts i fastigheten vid renoveringar längre tillbaka i tiden. Exempel på detta är otätade rörgenomföringar samt lockade kanaler till lägenheter samt lokaler. Utredning av detta pågår.

Att göra annorlunda nästa gång

En lärdom är att i kommande renoveringsprojekt lägga mer resurser på en noggrannare projektering och kartering av fastigheten. Detta för att ha bättre koll på vilka kanaler som går till olika rum och utrymmen.

För att få bättre utgångsläge för framtiden, krävs att entreprenörer utför bättre egenkontroller av installerade ventilationssystem samt att beställaren har bättre rutiner för uppföljning och besiktning.

 

Detta exempel kommer från BeBo, Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot energieffektivitet och miljöfrågor. Mer information om BeBos hemsida: www.bebostad.se

 

Byggnadstyp

Kommunala flerbostadshus

Antal lägenheter

237

Byggnadsår

1951

Åtgärd genomförd

2014

Skäl till åtgärd

Förbättra innomhusklimatet
Åtgärda spridning av lukter via ventilationen

Entreprenadform

Totalentreprenad genomförd av SmartFront

Kostnad för åtgärd exklusive moms

5 miljoner kronor

Kostnadsbesparing (beräknat)

80 000 kronor per år och hus.

Minskat luftflöde frånluftsfläkt

900 liter per sekund

(Minskning från 1600 l/s till 700 l/s)

Ventilationstyp

Självdrag före och FTX-ventilation
efter tätningsåtgärden

Beställare

Stockholmshem AB

EEF ger dig senaste nytt gällande effekt och energieffektivisering – vill du också få vårt nyhetsbrev en gång i kvartalet?

Ja tack!
Vi behöver din e-post!
Tack för att du prenumererar! Vi behandlar endast din e-postadress för att skicka ut nyhetsbrev, du har möjlighet att närsomhelst återkalla ditt samtycke.