Energieffektivisering i offentlig sektor – EnOff

Energieffektivisering är ett viktigt teknikområde för att klara klimatmålet på 100 procent förnybar elproduktion. Det bidrar också till att minska effektbehovet och belastningen på elnätet. Projektet Energieffektivisering i offentlig sektor – EnOff vill öka samarbetet mellan offentlig sektor och näringslivet i Östra Mellansverige för att ställa krav på energieffektiviseringar i upphandlingar.

Aktiviteter i EnOff-projektet

Projektet är fortfarande i startgroparna, här kommer vi att kontinuerligt publicera aktiviteter som vi har genomfört och resultat som framkommer ur projektet.

Workshop i Örebro 2019-04-01

Den 1:a april genomfördes en till nätverksträff i projekt EnOff i Örebro. Värd för dagen var Johan Sellin på Futurum Fastigheter och programmet innehöll två huvudpunkter.

 • Workshop – Beställarutvecklade Energitjänster del 2 .

Vid tidigare workshop i Enköping föreslogs att ’Beställarutvecklade energitjänster’ borde baseras på Beloks metod. EEF tog fram ett förslag inför denna workshop i Örebro som diskuterades av gruppen, alla enades om ett antal SKALL-krav. Dessa kommer i ett första steg att presenteras för de leverantörer som ingår i projekt EnOff.

 • Föreläsning om Mätmetodik

Futurums energiexperter Mia Elvén och Johan Sellin berättade om hur de arbetar med mätningar för att samla energistatistik. De har höga ambitioner och satsar på området. Vi fick en tydlig beskrivning över alla utmaningar de har med att samla in användbar energistatistik.

Workshop i Enköping 2019-02-06

Sexton personer med nyckelroller inom kommunal fastighetsdrift samlades i Enköping för workshop och föredrag.

 • Workshop om Beställarutvecklade energitjänster med Maria Lindman från Upphandlingsmyndigheten.
 • Föredrag: Maria Gardfjell, Riksdagsledamot (MP) ”Hur talar man med en politiker?”
 • Katarina Härner, fastighetschef och Linus Karlsson, energiexepert från Enköpings kommun berättade om hur ett byggprojekt i kommunen optimerar energianvändning.

Kick-off i Uppsala 2018-12-03

Under denna dag ville vi ta reda på deltagarnas förväntningar med projektet samt börja arbeta med några områden för att bättre förstå hur vi ska utforma projektet framåt.

Bakgrund

Energieffektivisering är inte bara bra för klimatet, det bidrar även till minskade utgifter, bättre inomhusmiljö och lägre utsläpp till miljön. Trots det finns många outnyttjade åtgärder. Enligt en rapport utförd av International Energy Agency (IEA) konstateras att endast en tredjedel av den lönsamma potentialen för energieffektivisering kommer att vara genomförd år 2035. För att öka takten för energieffektivisering i Sverige blir den offentliga sektorn och dess upphandlingar därför en viktig del.

Mål

Projektets övergripande mål är att den offentliga sektorn i Östra Mellansverige har stärkt sitt samarbete avseende energieffektivisering och ställer utmanande krav i upphandlingar och projekt. Målet är även att den offentliga sektorn i Östra Mellansverige har bidragit till en koldioxidsnål ekonomi och till stärkta offentliga finanser på lång sikt.

Målgrupp

Projektets målgrupper har tagits fram efter förstudiens kartläggning.
Primära målgrupper inom offentlig sektor:

 • Fastighetschefer
 • Miljö-, energi- och klimatstrateger
 • Driftorganisationer
 •  Upphandlingsenheter

Förväntat resultat

Efter genomfört projekt förväntas följande resultat:

 • Deltagande offentliga aktörer ska ha ökat kunskap hur de konkret kan arbeta med energieffektivisering i projekt och knutit kontakter i andra organisationer.
 • En ökad medvetenhet i ledningen hos offentliga aktörer om energieffektiviseringens roll i klimatarbetet samt större kunskap om hur energieffektivisering kan skapa utvecklingsmöjligheter för det regionala näringslivet.
 • Bättre kravställande avseende energieffektivisering i offentliga upphandlingar samt förenkling vid upphandling av energitjänster.
 • En högre andel av offentliga aktörers projekt utvärderas i efterhand med avseende på ställda krav på energieffektivisering och att erfarenheter av genomförande av projekt bättre tas tillvara.
 • Offentliga aktörer har verktyg för att värdera andra aspekter än energi i projekt och har metoder för att kommunicera detta.
 • Locka fler till branschen genom att fler anser att energieffektivisering är en attraktiv och innovativ bransch.

Projektet delfinansieras av EU med medel ur den europeiska regionala utvecklingsfonden samt av: Branschorganisationen Installatörsföretagen, Energimyndigheten, Region Örebro och Uppsala, Futurm (Örebro kommun), Skinnskattebergs kommun, Hallstahammars kommun, Håbo Kommun, Enköpings kommun, Knivsta kommun och Uppsala kommun

Deltagare i projektet: Energimyndigheten, Upphandlingsmyndigheten, SKL, Tillväxtverket, Region Örebro och Uppsala, kommuner i Örebro-, Västmanlands- och Uppsala län, Energikontoret i Örebro, Mälardalens Energikontor, branschföreningar och leverantörer inom energisektorn samt Linköpings Universitet och Mälardalens Högskola.