Debatt: Ta fram en energifärdplan

Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% förnybart, uppmanar energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan att låta Energimyndigheten ta fram en färdplan för energisektorn som kan visa vägen för hur Sverige ska uppfylla satta energi- och klimatmål.

Debattartikeln är publicerad i Aktuell Hållbarhet 7 mars 2018.

Två år har snart gått sedan lättnadens suck ljöd över Energisverige när fem partier kom överens om Sveriges långsiktiga energipolitik – att senast 2040 ha ett elsystem baserat på 100% förnybara energikällor och att år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning.

Sedan dess har såväl politiken som branschen börjat leverera enligt överenskommelsen. Ett förlängt elcertifikatsystem är på plats och Energimyndigheten arbetar nu med sektorsstrategier som äntligen ska sätta fart på energieffektiviseringen. Sverige är på god väg att få minst en fabrik för storskalig batteriproduktion och det är en världssensation att flera svenska industribolag satsar på utveckling av koldioxidfri tillverkning med hjälp av förnybar energi. Kort sagt – när riktningen blev tydlig, började energisektorns aktörer att röra på sig!

Men i takt med att alltfler sektorer övergår till eldrift som strategi för utsläppsminskning, ökar också behovet av att säkerställa att det förnybara elsystemets utbyggnad och energieffektiviseringen håller det tempo som krävs.

Samtidigt är omställningstakten redan idag alltför långsam i förhållande till både de klimatmål riksdagen beslutet om och utvecklingen av klimatutsläppen. Enligt SCB:s senaste kvartalsrapport ökade Sverige sina totala klimatutsläpp under tredje kvartalet 2017 i jämförelse med samma period 2016 – i el-, gas- och värmesektorn ökade utsläppen med över 19 procent!

För att undvika att Sverige missar både klimat- och förnybarhetsmål anser vi att energiminister Ibrahim Baylan bör ge Energimyndigheten uppdraget att konkretisera den övergripande energipolitiken i en färdplan. Om energiöverenskommelsen formulerade målen och de bärande strategierna, ska färdplanen utgöra en karta för implementering och prioritering av åtgärder.

En viktig del av färdplanen är att identifiera och undanröja de hinder som gör omställningen såväl onödigt svår som långsam och kostsam. Här finns flera lågt hängande frukter att skörda. Både i det storskaliga och det småskaliga perspektivet.

Hindren för vindkraftens utbyggnad är vare sig nya eller okända, men i stor utsträckning ännu oadresserade. Tillståndsprocesserna har blivit orimligt långa, med följden att utveckling av nya projekt helt har stannat av. I tillståndsprocessen väger vindkraftens nytta ur klimat- och miljöperspektiv lätt i förhållande till dess lokala effekter. Det kommunala vetot gör vidare processerna rättsosäkra. Obalansen i styrkeförhållandet mellan projektör och nätbolag har i flera fall lett till att tillstånd löpt ut innan nätkoncession erhållits. Bristande tillgång till arbetskraft med rätt kompetens blir dessutom alltmer akut. Listan kan göras lång.

Även energieffektivisering omgärdas av höga barriärer. Den lönsamma potentialen är omfattande, men både tydliga mål och incitament saknas. Krångliga processer, oklar ansvarsfördelning och bristande kommunikation från olika myndigheter och aktörer resulterar i att energieffektivisering inte görs i den utsträckning den skulle kunna göras.

Exemplen på kontraproduktiva regler och regleringar är förstås mångfaldigt fler. Eftersom den nödvändiga omställningen är tillräckligt utmanande även utan dessa onödiga hinder, är det helt centralt att Energimyndigheten ges uppdraget att skapa en färdplan som tydligt styr mot de mål som inte ligger längre bort än ett decennium.

Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybart

 

EEF

12 mar 2018

Senaste inläggen

17 jun 2019

Örebros industrier vill energieffektivisera - och samarbeta

Efter den första Energifrukosten i Bredaryd tidigare i år var responsen positiv - nu har träff två gått av stapeln, denna gång i Örebro län. Hur kan industriföretag få bättre siffror på energiräkningen? Vad är fördelarna med att göra en energikartläggning? Finns det verkligen något mer att göra för klimatet om man redan använder grön el och jobbar mot 100% fossilfritt?

Läs mer
07 jun 2019

EEF i Almedalen: Kan energieffektivisering bidra till att lösa effektbristen?

Energieffektivisering och flexibilitet (att omfördela användningen av el över tid) kan bidra till ett minskat behov av utbyggda kraftledningar och transformatorstationer - det är även en billigare lösning. Hur mycket kan det bidra med och har branschen förberett produkter och system för att vara flexibla?

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-07-01

Seminarie i Almedalen: Effektbrist och nedsläckt land – kan energieffektivisering bidra till att lösa problemet?

2019-07-01

Seminarier i Almedalen: Styrmedel för energieffektivisering - hur vill våra politiker skapa mer verkstad?

2019-09-27

Industrifrukost i Eskilstuna

Läs mer