Teknisk förvaltning - energi

Tjänsten innebär att en energitjänsteleverantör sköter byggnadens/verksamhetens drift med avseende på energi. Tjänsten kan ingå i tjänsten ”teknisk förvaltning” eller handlas upp separat. Det är en fördel att handla upp tjänsterna från ett och samma företag. Vad som exakt ingår fastställs i ett avtal mellan er och leverantören. Exempel på innehåll:

– Tillsyn av installationer och tekniska system som påverkar energianvändningen
– Kontroll av funktion i förhållande till energianvändning och effekt
– Planering av underhåll i byggnaden
– Optimering av energianvändning
– Förslag på åtgärder för förbättrad energiprestanda och/eller sänkt behov av effekt

Många gånger kan fastigheten spara 5 – 30 % på att leverantören sköter och styr byggnaden optimalt.

I avtalet kan antingen bara ren skötsel ingå eller så kan parterna avtala om att mindre investeringar ska ingå, till exempel nya pumpar, fläktmotorer, frekvensomvandlare, givare eller termostater.

  • En möjlighet är att anlita en extern driftkonsult som hjälper till och samtidigt lär upp befintliga fastighetstekniker.
  • Om ni anlitar två olika leverantörer är det viktigt att en gränsdragningslista finns mellan de olika tjänsterna och parterna så att ansvarsuppdelningen är tydlig.