Kyla

För att minska kylbehovet och installationer i byggnad bör följande ”passiva åtgärder” beaktas först innan kyla installeras:

– Byggnadens utformning och orientering med hänsyn till solinstrålningen (vid ny- och tillbyggnad).
– Byggnadens användning
– Apparater och belysning med låg värmeavgivning samt med tidsstyrning
– Byggnadens ”termiska tröghet / kyltröghet” ska utnyttjas t ex med aktiv nattkylning och genom att se till att termiskt tröga byggnadselement inte ”isoleras” i onödan.
– Solavskärmning med hög avskärmningsfaktor, t.ex. markiser.
– Solskyddsglas eller solfilm med låg solljustransmittans (g-värde).