Installation av solskydd

Innan solskydd planeras bör alltid effektivisering av alla ”värmealstrande” installationer och inventarier ses över. Ofta kan belysning bytas till energisnålare som minskar uppvärmningen av lokalen. Om ändå solskydd av något slag (eller solskyddsglas/solskyddsfilm) måste installeras så bör det göras ”så nära solen” som möjligt. Utvändig avskärmning är effektivast och invändig solskyddsgardin minst effektiv men ibland kanske även den är tillräcklig. Tänk på att lösningar som möjliggör att solvärmen kommer in under uppvärmningssäsongen är effektivast totalt sett, då solvärmen då hjälper till att värma byggnaden, se även Produkter/Solskydd.

Inför en solskyddsinstallation bör en solvärmelastberäkning genomföras för att ta reda på hur mycket solskydd som behövs. För att fasaden ska upplevas enhetlig brukar det vara lämpligt att använda samma typ av solskydd på fasadens alla fönster.

Det finns olika typer av solskydd med olika tekniska och estetiska egenskaper. En bra solskyddsinstallatör ser till att hitta en lösning som passar dig!

För att lära dig mer om hur mycket solskydd du kan behöva är ett tips att titta på de krav som ställs på så kallade solvärmelasttal i Miljöbyggnad på SGBC:s hemsida.

Kom ihåg att invändiga solskydd måste installeras barnsäkert och att motorstyrda solskydd kräver behörig elektriker för installation. Regler för säkra installationer och handbok om solavskärmning hittar du på Svenska solskyddsförbundets hemsida.