Effektreducering

Idag, och sannolikt ännu mera framöver, kommer effektkostnaden bli en allt högre del av den totala kostnaden per år. Det gäller oavsett energibärare som el, fjärrvärme och fjärrkyla och kostnaden baseras på ditt största uttag av energi.

I industriverksamheter kan de största effektreduceringarna oftast identifieras i produktionsprocessen genom laststyrning och produktionsplanering. I byggnader uppstår normalt effekttopparna under årets kallaste dagar. Bra åtgärder är t ex isolering av klimatskalet (fönster, väggar, tak och grund), installation av FTX (värmeåtervinning ur frånluften till tilluft) och energiåtervinning från spillvattnet, se Åtgärder – bygg samt Åtgärder – VVS.

Det finns även kompletterande åtgärder som innebär att byggnadens system styrs på ett sätt som minskar effekttopparna. Det kan bland annat vara att behovsstyra ventilationen, reducera ventilationen efter utetemperaturen, nyttja byggnadens s k värmetröghet (ackumulerad energi i väggarna) genom att reducera värmen under de timmar när tappvarmvattenbehovet är som störst och använda inomhusgivare för styrningen av temperaturen (motsvarande gäller kyla på sommaren). Detta kan en duktig styrentreprenör åtgärda, vissa delar tillsammans med företag som har specialiserat sig på avancerad värmestyrning, se Värmestyrning.