Energisamordning

Energisamordnaren tillvaratar dina intressen avseende energi och inneklimat i större projekt där du upphandlar flera olika entreprenörer. Ofta tillsätts energisamordnaren endast för produktionsskedet men det är en klar fördel att du tillsätter rollen redan i gestaltnings- respektive projekteringsskedet. Om du upphandlar en totalentreprenör bör du ställa krav på att det ska finnas en utsedd energisamordnare i projektet.

Energisamordnarens roll är dels som koordinator och dels att bevaka att upprättade kravnivåer gällande energiprestanda uppfylls genom hela bygg- eller ombyggnadsprocessen. Detta gäller fönster, klimatskal, byggnadens utformning, U-värden, solavskärmning, uppvärmningssystem, VVC-system, lufttäthet, belysning, tomgångsförluster, effektivitet på utrustning, SFP-tal m.m. för ventilationssystem samt övrig energiprestanda, det vill säga allt som är relaterat till byggnadens/anläggningens slutliga energiprestanda.

Om du har genomfört en energikartläggning kan din energikartläggare vara lämplig i rollen som energisamordnare om denne har erfarenhet av bygg- och installationsprojekt.

Energisamordnaren bör inte ha någon beroendeställning till någon av de upphandlade entreprenörerna via t ex en anställning eller annat avtal.