Energistatistik och visualisering

Energistatistik innebär att man månads, kvartals eller årsvis erhåller energistatistik för sina byggnader eller verksamheter.

Energistatistik innefattar förbrukning av värme, kyla, el och vatten och kan levereras t.ex. i storheterna kWh, MWh, kWh/kvm, kW, kubikmeter m.m.

Statistiken innehåller uppgifter om förbrukning över en viss tid, t.ex. timme, månad eller år.

För att göra statistiken jämförbar kan den behöva korrigeras utifrån olika parametrar t.ex. antal producerade enheter eller förändringar i verksamhet. Värmeanvändningen behöver korrigeras utifrån utetemperaturer för perioden.

Statistiken presenteras i form av diagram, tabeller och beskrivande text. I texten ges förklaringar till förbrukningen.

Ofta jämförs byggnaden med liknande byggnader vilket ger en indikation om energiförbrukningen är hög eller låg jämfört en genomsnittsbyggnad.

Beställaren av energistatistiken kan enkelt följa upp energianvändningen i sina fastigheter eller verksamheter och vidta åtgärder om man upptäcker att förbrukningen ökar.

I samband med energieffektiviserande åtgärder används energistatistik för jämförelse av energianvändningen före och efter att åtgärden har genomförts. På så vis får man uppföljning på om åtgärden har gett någon energieffektivisering.

Det är av stor vikt att energistatistiken är tillförlitlig och enkel att förstå eftersom den kan ligga till grund för genomförande av åtgärder.

Hos sin energileverantör kan man följa energistatistik för debiteringsmätare. Det finns ett flertal program på marknaden för att följa upp energistatistik över tiden.

En vidare användning av energistatistik är att visualiserad den för brukarna. Framförallt används visualisering för att följa upp energianvändning, identifiera avvikelse i energianvändningen samt för att medvetandegöra energianvändningen för brukare.

En eller flera mätare kopplas då upp mot ett webbgränssnitt (med skärm) där man på ett tydligt och pedagogiskt vis kan få information om sin energiförbrukning. Förbrukningen kan visas i realtid eller under en tidsperiod.

Tanken med visualisering är att användaren på ett enkelt sätt ska bli medvetna om sin energiförbrukning och genom det kunna arbeta med att sänka den.

Medlemmar inom Energistatistik och visualisering:

Som karta
Som lista
Företag Info Verksamhet Adress