Energikartläggning

Det finns ett flertal begrepp i branschen för samma sak. Exempel på detta är energiutredning, energibesiktning, energianalys, energiinventering och energikartläggning. EEF väljer att kalla denna typ av energieffektiviseringstjänst energikartläggning.

En energikartläggning genomförs då man som beställare vill ha kunskap om hur energi används i en byggnad eller verksamhet och lämpligen vilka åtgärder som kan genomföras för att effektivisera energianvändningen och minska kostnader relaterade till energianvändning.
I kartläggningen analyseras byggnadens eller verksamhetens energianvändning och energikostnader, samt byggnadens energianvändande delar t.ex. byggnadens klimatskärm, värmesystem, kylsystem, ventilationssystem, fastighetsel, energiabonnemangs en utformning och hur byggnaden används.

Energikartläggningen presenteras i en rapport där nuläget för byggnaden och dess olika delar beskrivs, uppdelning av energianvändning i energislag och mellan olika poster eller verksamheter, jämförelse görs med likvärdiga byggnader och slutligen presenteras åtgärdsförslag som syftar till att effektivisera energianvändningen.

Sedan december 2014 finns en lag som säger att stora företag ska genomföra energikartläggning. Kartläggningen ska omfatta fastigheter, verksamhet och transporter. En certifierad person ska genomföra kartläggningen.

Lagen implementeras i steg, som enligt Energimyndigheten är:
1. Företag ska senast den 5 december 2015 ha rapporterat om verksamheten omfattas av lagen och vilka delar av verksamheten som ska energikartläggas.
2. Nästa steg är att rapportera att de kontrakterat certifierad energikartläggare och att alla relevanta underlag för att planera och genomföra energikartläggningen har tagits fram.
3. Det tredje steget är att rapportera in uppgifter från själva energikartläggningen till Energimyndigheten.

Under 2015 tas sker utbildning och certifiering av energikartläggare.

Medlemmar inom Energikartläggning:

Som karta
Som lista
Företag Info Verksamhet Adress