Energideklaration

Lagen om energideklaration i byggnader infördes i Sverige den 1 oktober 2006. Lagen omfattar flerbostadshus, offentliga lokaler och småhus, dock är vissa byggnadstyper undantagna, för mer information se Boverkets hemsida.

Energideklarationen ska bl.a. innehålla uppgifter om byggnadens värmesystem, ventilationssystem, uppvärmd yta, om radonmätning är utförd samt energianvändning för uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsel och komfortkyla.
Energianvändningen ska normalårskorrigeras och presenteras som energiprestanda med enheten kWh/ kvm, år.

Beroende på hur hög energianvändningen är ges byggnaden en klassning mellan A-G, där A står för låg användning och G för en hög användning.
Energideklarationen ska även innehålla lönsamma åtgärdsförslag för att minska energianvändningen.
Energideklarationen utförs av en oberoende certifierad energiexpert och är giltig i 10 år och ska sättas upp byggnadens entré.

Medlemmar inom Energideklaration:

Som karta
Som lista
Företag Info Verksamhet Adress