1. Mikael

  Vita certifikat – något för Sverige?

  Det finns en mycket stor men outnyttjad potential för effektivare energianvändning. Men det behövs en mera målinriktad politik, bland annat eftersom det finns ett så kallat marknadsmisslyckande på energimarknaden i form av informationsbrist.

  Läs hela  rapporten

  Elpriset räcker lika lite inom energisektorn som bränslepriset inom transportsektorn för att motivera användarna till handlingar som är samhällsekonomiskt lönsamma och bra för miljön. Marknaden behöver utvecklas. Ett sätt är att med så kallade vita certifikat låta energiföretagen leverera mera nytta och mindre energi.

  EU-kommissionen är missnöjd med hur länderna arbetar med energieffektivisering, eftersom ineffektiv energianvändning både sänker EU:s konkurrensförmåga och försvårar klimatarbetet. Kommissionen har insett att det krävs kraftfulla styrmedel om trenden ska vända och har nu kommit bland annat med ett förslag om att i energiföretagen skall erbjuda sina kunder åtgärder för att effektivisera energianvändningen. Förslaget (som kallas för vita certifikat) innebär att energiföretagen åläggs årliga energibesparingar med en metod liknande den som gäller för utsläppsrätter i Europa och den metod som gäller för gröna certifikat i Sverige och Norge. Företagen skulle på så sätt rikta sitt intresse på den nytta (ljus, kraft, värme) kunden får av sin energileverans och inte bara på energiförsäljningen (kilowattimmarna).

  De företag som idag säljer el/energi måste visa att de minskar energianvändningen i relation till hur mycket energi de säljer. De måste inte göra besparingen själva men de måste ha papper som visar att uppdraget är genomfört. Dessa intyg kallas ”vita certfikat” och delas ut för de investeringar som kan visa att energianvändningen minskar. Till exempel kan byte till LED-lampor, treglasfönster, energieffektiva motorer och ombyggnad till passivhus ge rätt till att ”vita certifikat” utfärdas.

  System med vita certifikat (energinyttoansvar) används i ett växande antal länder i Europa och i c:a hälften av USA:s delstater. Argumenten för vita certifikat är goda. Certifikaten skapar möjlighet att välja olika tekniska lösningar på ett kostnadseffektivt sätt. Energiföretagen skulle därmed medverka till ökad effektivisering i energisystemet och samtidigt skapa nya affärsmodeller tillsammans med företag i branschen som kan leverera billiga och energismarta lösningar.

  Certifikaten skapar stabila spelregler för de som vill investera i effektivare användning eftersom pengarna inte passerar finansministern. Avgiften tas ut direkt från energibolagen. Detta skulle motivera många vettiga investeringar som idag upplevs som svåra att identifiera och realisera. De riktigt billiga energieffektiviseringsåtgärderna behöver inga vita certifikat.

  Genom vita certifikat skulle vi få ett marknadsbevis på hur billig energieffektivisering är i relation till produktion av ny el. Genom att jämföra marknadspriset på vita certifikat med de elcertifikat som vi idag har för nytillförsel av förnybar el, kommer vi att upptäcka att det är mycket mer samhällsekonomiskt att minska energianvändningen än som idag bara använda subventioner till ny elproduktion.

  Kontakta oss för mer information:
  Hans Nilsson, ordförande i EEF, 070–237 0862, hans@fourfact.se
  Lotta Bångens, vd i EEF, 08–747 86 98, 070–343 92 12, lotta.bangens@aton.se

 2. admin

  Ahlsell – Årets framtidsföretag 2011

  Företaget Ahlsell utsågs till Årets framtidsföretag 2011 av EEF. Utmärkelsen avser en verksamhet som pekar på nya möjligheter att göra en förnuftig energianvändning till morgondagens standard.

  EEF:s motivering lyder:

  Energieffektivisering är inte svårt – men komplicerat. En av komplikationerna består i att hitta de produkter som skiljer ut sig genom sin goda energiegenskaper från alla de andra som överflödar marknaden.

  Vi har vant oss vid att myndigheter och beslutsfattare skall ge oss signaler och instrument så att vi kan klara uppgiften. Ofta får vi vänta länge – och ofta förgäves.

  Därför gör Ahlsell en viktig pionjärgärning genom sitt system ”Energieffektiv” som gör att de goda egenskaperna blir utmärkta i ordets alla bemärkelser.

  På så sätt kan marknadens aktörer lättare finna en väg framåt när de vill energieffektivisera, men förut tvekat i brist på säker information.