1. Linnéa Svanström

  Energimyndigheten söker innovationer med global potential

  Energimyndigheten lanserar under våren Cleantech Hubbar i London, San Francisco och Shanghai. Denna satsning syftar till att genom ett långsiktigt främjandearbete, sprida ett antal världsledande svenska innovationer som kan skapa förnybar energi eller energieffektivisera på den globala marknaden och därmed bidra till en hållbar energiomställning.

  Business Sweden har fått uppdraget att erbjuda ett urval av svenska innovationer ökad exponering mot internationella investerare och partners. Detta görs i kombination med främjandeinsatser och rådgivning där förhoppningen är att ge dessa innovationer ökad tillgång till kapital och kompetens för att kunna accelerera sin tillväxt i och utanför Sverige.

  Ansök redan idag!

  Energimyndigheten söker nu företag med en världsledande innovation som behöver komma ut på den globala marknaden. Under två års tid kommer utvalda innovationer få global exponering, skräddarsydda möten, rådgivning, marknadsanalyser, kontorsplats samt ett dedikerat team i ett eller max tre marknader. Kriterier för urval ska bland annat bygga på förnybar energi eller energieffektivisering, skalbarhet, tydlig affärspotential, verifierad innovation, dedikerad ledning samt finansiella resurser.

  Sista ansökningsdag 24 mars.
  För mer information kontakta: christopher.walden@energimyndigheten.se

 2. Linnéa Svanström

  Remissvar: Inför värmeförlusttal i BBR

  Boverkets förslag på kommande BBR förväntas lägga grunden för Sveriges krav på nära-noll-energihus (NNE-hus) men de föreslagna kravnivåerna är alltför lågt ställda. Det tycker EEF som nyligen skickat in svar på Boverkets remiss om nya byggregler.

  – Detta kommer att vara Sveriges NNE-nivå för nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter. Förslaget innebär ingen skärpning av nuvarande byggregler och vi ifrågasätter därför starkt att nivåerna benämns NNE, skriver Lotta Bångens i EEF:s remissvar till Boverket.

  I det nya förslaget vill Boverket införa ett nytt sätt att beräkna en byggnads energiprestanda som tar hänsyn till en primärenergifaktor på tillförd energi. EEF anser att samhällskraven på byggandet ska fokusera byggnaderna och inte på uppvärmningsform. Samhället bör använda annan lagstiftning för att påverka val av energiförsörjning.

  Inför värmeförlusttal

  För att styra på ett teknikneutralt sätt och inte låta byggnadens energiprestanda påverkas av valet av energislag så föreslår EEF ett införande av värmeförlusttal. Värmeförlusttal används hos Sveriges Centrum för Nollenergihus och beskriver storleken på byggnadens värmeförluster vid den kallaste vinterdagen. Värmeförlusttalet föreslås införas som ett komplement, eller substitut, till Boverkets förslag om ett primärenergital som beskrivning av byggnadens energiprestanda.

  Inkludera brukarenergi

  I remissvaret till Boverket tar EEF även upp att verksamhetsel/hushållsel bör ingå i byggnadens energianvändning. Brukarnas beteende är utanför byggherrens rådighet, men vald teknik i en byggnad kan underlätta för brukare att använda byggnaden energieffektivt. Där har byggherren stor inverkan. Brukares beteende kan normaliseras i energibalansberäkningar med schabloner beroende på teknikval.

  Läs EEF:s remissvar NNE feb 2017

 3. Linnéa Svanström

  Stipendiemöjligheter i elteknikbranschen

  Schneider Electrics, Elektrikerförbundet och EIO (nuvarande Installatörsföretagen) öppnar upp för verksamma inom elteknikbranschen att söka stipendium från Schneiderfonden. Syftet med fonden är att uppmärksamma personer och organisationer i elteknikbranschen som på olika sätt verkar för branschens utveckling.

  Initiativen kan handla om satsningar på produkt- eller tjänsteinnovation, kontinuerlig vidareutveckling och utbildning, eller innovativa lösningar med modern teknik. Ansökan kan gälla såväl utveckling av kommersiella produkter och tjänster, som utbildningsinsatser relaterade till ert projekt.

  Under 2017 uppmärksammas särskilt inspirerande projekt med hållbarhetsfokus inom områdena smarta hem, connected homes och energieffektivisering.

  Sista ansökningsdag är 15 april 2017. Läs mer om Schneiderfonden och skicka in er ansökan via hemsidan. Stipendierna kommer att delas ut på Elfack 9-12 maj.

 4. Linnéa Svanström

  Hans Nilsson om teknologiskt utanförskap

  Teknologiskt utanförskap: Är de inte det vi drabbas av med en del av den teknik som smugit sig in i vår vardag och utger sig för att hjälpa oss med enklare sysslor? I synnerhet där konstruktören antar att vi inte klarar av att göra rätt. Som att spola på offentliga toaletter eller tvätta händerna efteråt? De tror att vi skall glömma att spola eller slösa med vattnet i onödan.

  I en artikel i The Atlantic tar författaren detta som utgångspunkt och funderar över om tekniken har sina egna syften och skriver på temat “Why Nothing Works Anymore”. Han till och med använder uttrycket teknologiskt prekariat för att beskriva vårt utanförskap. Han påpekar stillsamt att i många fall leder de vattenbesparande anordningar till ökat slöseri med vatten eftersom tekniken och vi brukare inte förstår varandra.

  The contemporary public restroom offers an example. Infrared-sensor flush toilets, fixtures, and towel-dispensers are sometimes endorsed on ecological grounds—they are said to save resources by regulating them. But thanks to their overzealous sensors, these toilets increase water or paper consumption substantially. Toilets flush three times instead of one. Faucets open at full-blast.

  Själv har jag lagt ansenligt med tid (och viss tankemöda) på att försöka förstå vad olika symboler på duscharmaturer på hotell betyder. Och varför de är graverade i grå text på silverbotten. Visst är det snyggt och diskret men inte lätt att tyda för en gravt närsynt person med tvål i ögonen.

  Här finns en uppgift för industridesigners som för ett ögonblick lägger sina estetiska ambitioner åt sidan och börjar fundera på hur människor fungerar. Eller behövs det en teknikupphandling? Energimyndigheten!?

  – Hans Nilsson, FourFact

 5. Linnéa Svanström

  Boverket får i uppdrag att handla upp informationscentrum för hållbart byggande

  Alltinget skriver om att Boverket har fått i uppdrag från regeringen att genomföra en upphandling för att hitta den eller de bästa aktörer som ska tilldelas kontraktet för att driva ett informationscentrum för hållbart byggande.

  Näringsdepartementet skriver i sitt beslut att information om renovering och energieffektivisering kan genom ett centrum för hållbart byggande sammanställas, kvalitetssäkras och hållas lättillgänglig för fastighetsägare och andra inblandade i renoveringsprocessen.

  Den aktör som tilldelas uppdraget ska ha ett utvecklat samarbete med relevanta branschaktörer och kanaler för informationsspridning. Det ska även vara kostnadsfritt att ta del av informationen för alla intresserade.

 6. Linnéa Svanström

  Ställ ut på mässan på Energiting i Eskilstuna 27/4

  Energiting i Östra Mellansverige är en mötesarena med fokus på affärsutveckling, entreprenörskap och energieffektivisering och hålls den 27 april. Energitinget anordnas inom projektet ”Energieffektiva företag i Östra Mellansverige” av energikontoren i Mälardalen, Örebro län och Östra Götaland. Parallellt med ett seminarieprogram anordnas en mässa med företag inom energieffektivisering.

  EEF är medarrangörer till mässan och jobbar nu för att erbjuda företag plats på mässan. Totalt finns 20 utställningsplatser. Besökarna på Energiting förväntas vara små och medelstora företag inom allt ifrån lantbruk till industriföretag och fastighetsbolag.

  Priset för en monterplats (3x2m med två väggar, el och ståbord) är 3000 kr för medlemmar hos EEF (ord. 4000 kr). Då ingår deltagaravgift och mat för två personer. Priser exklusive moms.

  Utställarna får även en stund i rampljuset för att presentera sitt företag för alla besökare vid mässans öppnande. Det kommer också finnas möjlighet att boka in separata kundmöten med besökarna under dagen om man vill det.

  Utställarna kommer marknadsföras på huvudarrangörernas hemsida, i informationsutskick samt tydligt under dagen för besökarna.

  Välkommen att höra av er!

  Är ditt företag intresserade av att ställa ut är det bara att höra av sig till EEF eller direkt till Andreas Henriksson på Energikontoret Mälardalen, andreas.henriksson@energikontor.se, tel: 070 236 95 80

  Mikael Gustafsson, mikael.gustafsson@eef.se, tel: 070-694 85 99
  Linnéa Svanström, linnea.svanstrom@eef.se, tel: 070-348 10 87

 7. Linnéa Svanström

  BeBo undersöker metoder för kanaltäning

  WSP har för BeBos räkning tagit fram rapporten Tätning av ventilationskanaler – Lämplighetsbeskrivning och stöddokument som betygsätter och jämför olika metoder för kanaltätning med kompositrör, metallrör och glidgjutning. I rapporten får kommersiella fastighetsägare, allmännyttan och bostadsrättsföreningar konkreta tips om val av metod och vad man bör tänka på vid en upphandling.

  Läckande ventilationskanaler innebär ett ökat energibehov i form av ökat elbehov för fläktsdrift och i form av ökat uppvärmningsbehov av läckluften. Enligt rapporten kan läckluftflöden på 35 % kräva en 250 % större fläkteffekt än om kanalerna är täta och systemet fungerar idealt. Vidare kan ett läckande ventilationssystem kräva 160 % mer värmeenergi än ett idealt ventilationssystem.

  WSP och BeBo har utvärderat de vanligaste metoderna för kanaltätning: glidgjutning, rostfria metallrör och kompositrör för renovering av följande kanaltyper:

  • Kanaler med blandade material
  • Metallrör
  • Murade kanaler
  • Betongkanaler
  • Eternitkanaler

  De parametrar som bedömdes var:

  • Låg investeringskostnad
  • God täthet
  • Möjlighet att variera kanalarea
  • Snabb och smidig installation
  • Bra beständighet/garantitid
  • Klarar skarpa kurvor/förgreningar
  • Risk för ljudbildning
  • God fästförmåga
  • Enkel demontering/återvinning

  Bäst totalbedömning får insatsrör i komposit och strax efter kom rostfria metallrör. En av de största fördelarna med kompositrör är att metoden knappt ger någon förändring i kanalarean eftersom kompositröret formar sig efter den befintliga kanalen. En klar fördel med kompositrör är att metoden även kapslar in asbestytan på eternitkanaler. Ett av EEF:s medlemsföretag, Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB deltog i studien och vd Stefan Berglund kommenterar rapporten:

  – Med lång erfarenhet inom skorstens- och ventilationsbranschen och med flertal goda exempel från kanaltätning vet vi vilka fördelar relining med kompositrör ger för att täta ventilationskanaler. Våra insatsrör i komposit, FitFire® och FitFire® Vent är de material som utvärderats i BeBos projektrapport och är referensprojekt i rapporten. FitFire® är ett modernt insatsrör i kompositmaterial som är vattenbaserat vilket är bästa miljöval i förhållande till äldre kemikaliebaserade kompositmaterial.

  I rapporten poängteras vikten av att installatören har kunskap om den metod som väljs för att resultatet ska bli bra och att det därför är viktigt som fastighetsägare att titta på referensprojekt.

   

   

 8. Linnéa Svanström

  Sextonde upplagan av Stora Inneklimatpriset

  Stora Inneklimatpriset instiftades år 2001 av Slussen Building Services i samarbete med Energi- och miljötekniska föreningen, Svensk Ventilation och Svenska Kyltekniska Föreningen. Stora Inneklimatpriset syftar till att öka intresset för inneklimatteknik, stärka dess ställning och uppmärksamma teknik som främjar ett sunt inomhusklimat i energieffektiva byggnader. 

  Stora Inneklimatpriset tilldelas företag eller organisation inom inneklimat, energi och vvs, som utvecklat en betydelsefull produkt, tjänst eller metodik med goda möjligheter att komma till praktisk nytta. Produkten/tjänsten/metodiken skall vara innovativ, bidra till bra inomhusklimat och långsiktigt begränsad resursanvändning.

  I Stora Inneklimatprisets jury ingår representanter för de tre branschorganisationerna samt ordföranden Lars Ekberg, docent i installationsteknik vid Chalmers samt ansvarig för affärsområde Fastighetsföretag och industri vid CIT Energy Management AB. Förslag till Stora Inneklimatpriset 2016 skall vara Slussen.biz tillhanda senast 20/3 2017. Prisutdelningen sker i samband med en inneklimat- och ventilationsgala i Stockholm 18/5 2017.

  Skicka in din nominering på Slussens hemsida här.

 9. Linnéa Svanström

  EEF undrar – varför slösa med förnybar energi?

  Nu revideras flera viktiga EU-direktiv inom energiområdet. I utkasten till Energieffektiviseringsdirektivet (EED) och direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) finns förslag om att förnybar energi inte ska räknas in när en byggnads energiprestanda ska beräknas. Helt fel väg att gå menar EEF. Även den förnybara energin ska användas effektivt.

  Läs EEFs synpunkter på revideringarna i sin helhet här: Synpunkter på rev av EED och EPBD jan 2017ver 2

 10. admin

  Projekt Energitjänster inne i andra omgången

  Sedan augusti 2016 jobbar EEF tillsammans med Energimyndigheten i projekt Energitjänster som riktar sig till små och medelstora företag och handlar om att stimulera utveckling av energitjänstemarknaden i Sverige. Projektet ska också sprida och öka kunskapen om energitjänster och nya affärsmodeller. Projektet har nu kommit en bit på vägen och medarbetarna på EEF arbetar för fullt med kundintervjuer och affärsutveckling.

  Ett viktigt fokus i projektet är att ta reda på vilka behov som finns bland beställare av energitjänster för att se till att tjänster utvecklas för att möta de faktiska kundbehoven. Under hösten har ett arbete inletts med servicedesignern Transformator Design som har stöttat EEF i en metod för att kartlägga kundbehov och utveckla idéer på affärsmodeller. Metoden upprepas i flera omgångar och går ut på att intervjua potentiella kunder (beställare av energitjänster), analysera resultaten, ta fram idéer på kunderbjudande tillsammans med leverantörer av energitjänster och till sist ”testa” idéerna på en ny grupp av kunder i en ny intervjurunda. Under kommande veckor påbörjas den andra omgången intervjuer.

  ”Hittills har vi bland annat insett att oavsett kundgrupp har energieffektivisering oerhört sällan ett egenvärde, utan för energitjänsteleverantören gäller det att hitta de lösningar som frigör resurser till det som kunden egentligen vill göra, till de bakomliggande behoven”, säger Linnéa Svanström på EEF.

  Vartefter projektet fortgår kommer resultat och material att publiceras på EEF:s och Energimyndighetens hemsidor. Det går att läsa mer om Energimyndighetens övriga projekt inom satsningen för små och medelstora företag här.