Föreskrift om statligt stöd till energikartläggning – EEF:s remissvar

Kommentera

EEF har lämnat följande remissvar till Energimyndighetens föreskrift om statligt stöd till energikartläggning:

Tidigare stödperioder har visat att det har varit svårt att locka företagen till att söka stöd. Vi tror därför att stödet måste kombineras med andra insatser. Nya affärsmodeller och typer av energitjänster måste utvecklas och presenteras för företagen. Vi tror också på att genomföra insatser branschvis i samarbete med branschorganisationer för att få bättre genomslag. Det är positivt att stödnivån höjs, men vi tror att andra insatser behövs trots det.

Om dessa kompletteringar görs tror vi att ett stöd till energikartläggningar kan vara positivt och att detta kan påskynda en realisering av en del av potentialen för effektivisering. Vi menar dock att detta stöd måste kombineras med styrmedel för genomförande av åtgärder för att inte bli verkningslöst. Enligt EU-direktivet är det ju både energikartläggningar och genomförande av åtgärder som ska främjas. Om företagen vet i förväg, när energikartläggningen beställs, att styrmedel finns för genomförande, tror vi att kvaliteten på kartläggningarna blir högre. Hur styrmedel för genomförande utformas kan ske på flera sätt. Det är viktigt att styrmedlen främjar långsiktiga åtgärder. Ett alternativ till detta kan vara att utbetalning av stöd till energikartläggning sker först när en åtgärd är genomförd. Detta skulle kunna ersätta kontroll av konsultkostnader/interna kostnader.

Vi tycker även att det är märkligt att det inte finns någon koppling till den certifiering som finns inom energideklarationer och lagen om energikartläggning i stora företag. Denna kompetens borde tas tillvara även i dessa energikartläggningar och skulle kunna öka motivationen att certifiera sin kompetens.

För EnergiEffektiviseringsFöretagen

Lotta Bångens