Energimyndigheten vill närmare utreda ett kvotpliktsystem för energieffektivisering

Kommentera

Energimyndigheten har i dagarna överlämnat en utredning till Miljö- och energidepartementet med aspekter på ett system med vita certifikat – eller ”kvotpliktsystem för energieffektivisering”, KEE, som Energimyndigheten väljer att kalla det.

Läs hela utredningen här:  2014-7709 Aspekter på vita certifikat

Avgörande för behovet av ett styrmedel som KEE är förekomsten av flera marknadsmisslyckanden som lämpligen bemöts genom ett enda styrmedel, skriver Energimyndigheten och menar att ”det är ytterst en politisk fråga att först bestämma syftet med ett eventuellt KEE och besluta om dess ramar. Energimyndigheten bedömer att man i ett nytt uppdrag skulle kunna detaljgranska alternativa utformningar”.

”Fördelarna med ett KEE är i första hand möjligheten till finansiering av åtgärder för energieffektivisering utanför statsbudgeten. Det innebär även möjligheter till ökat samarbete mellan energibolag och slutanvändare samt en ökad uppföljning på åtgärdsnivå. Dessa fördelar kan förstärkas genom systemets design.

En betydande nackdel är att systemet tenderar premiera vissa kortsiktiga och lätt genomförbara åtgärder. Andra nackdelar är fördelningsaspekter samt svårigheten att avgöra styrmedlets verkliga effekter, inte minst då det kopplats ihop med andra styrmedel.”