Nyheter

 1. Linnéa Svanström

  Styrelsen förstärks med SMC Automation

  Vid EEF:s årsmöte den 2 maj valdes Magnus Olsson till ny styrelseledamot i EEF:s styrelse. Magnus är konceptchef för Energy Savings på SMC Automation och kommer förstärka föreningen med stor kunskap inom industriautomation. EEF vill också passa på att tacka Anneli Kouthoofd och Ronald Åström, som avgår som styrelseledamöter, för deras engagemang och arbete för föreningens utveckling.

  Ökat fokus på energieffektiviseringar inom industrin

  Magnus Olsson har arbetat med industriautomation i mer än 20 år. Som medlem i EEF:s styrelse vill han bidra till ett ökat fokus på energieffektiviseringar inom industrin. Detta genom att få företag inom industrin att ställa krav på maximal energieffektivitet när de beställer utrustning och öka förståelsen för att de varje år kan spara både pengar och miljö om de genomför energieffektiviseringar. Men den största utmaningen är nog ändå att visa de företag som bygger maskiner för industrin att en energieffektiv maskin är ett bra sätt att vinna konkurrensfördelar. 

  – Jag brinner extra mycket för energibesparingar vilket blivit mer och mer av en hjärtefråga. Det handlar mycket om viljan att vara med och göra något för nästa generation samt mitt intresse för natur och miljö.  Jag har själv barn och det känns bra att vara med och bidra till något större, säger Magnus Olsson, Konceptchef Energy Saving på SMC Automation.

  SMC Automation

  SMC utvecklar produkter och lösningar inom industriell automation och är världens största tillverkare av pneumatiska komponenter.

  Många företag inom den svenska industrin använder i dag pneumatik och tryckluft i sin produktion. SMC satsar stora resurser på hållbarhetsfrågor där en av de stora satsningarna är att använda tryckluft så energieffektivt som möjligt. Ofta finns stora möjligheter till energioptimeringar som snabbt ger goda effekter både i plånbok och för miljön.

  Magnus Olsson från SMC Automation ny styrelseledamot i EEF.

  Fakta:
  Namn: Magnus Olsson
  Bor: Älta, Stockholm
  Ålder: 45
  År på SMC: 8 år

  Kontakt: maol@smc.nu / 0708 602 063

  Gå till SMC Automations hemsida.

   

   

   

   

   

 2. Linnéa Svanström

  Så ska Sverige lyckas med en cirkulär ekonomi

  Nu är utredningen Cirkulär ekonomi klar och betänkandet är överlämnat till miljöminister Karolina Skog.

  ”Det är viktigt att vi ställer om samhällsekonomin till att bli smart, inkluderande, innovativ och därmed långsiktigt konkurrenskraftig för framtiden”, säger miljöministern.

  Bland förslagen i utredningens betänkande finns:

  • Nationell samverkan och att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi
  • ”Hyberavdrag”: skattereduktion för hyr-, begagnat- och reparationstjänster
  • Ökad tillgängliget till bilpooler
  • Insatser för att underlätta för hushållen att förebygga avfall
  • Regeringen kommer nu att skicka ut förslaget på remiss.

  Länk till utredningen: Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi SOU 2017 22.

   

 3. Linnéa Svanström

  Sänkt skatt för fler datacenter

  Branschen för datacenter växer och för Sveriges del innebär det främst etableringar i landets norra delar och i glesbygden. För att förbättra förutsättningarna för nyetableringar föreslår regeringen en sänkning av elskatten för mindre datacenter inför höstens budgetproposition.

  Sedan den 1 januari har större datacenter, det vill säga de med en installerad effekt på minst 0,5 MW, fått en skattereduktion på 0,5 öre/kWh. Nu vill regeringen alltså utöka detta till att även omfatta mindre datacenter (med installerad effekt på 0,1-0,5 MW). Förslaget berör ca 200 företag. För att skapa skatteneutralitet föreslår regeringen också sänkt skatt för elleverantörer till dessa datacenter.

  ”Branschen växer i områden där det inte alltid finns så många andra jobb, inte minst ute i glesbygd och i norra delen av Sverige där vi också har naturlig kyla”, säger finansminister Magdalena Andersson (S) på en pressträff den 14 mars.

  Dagens Industri rapporterade tidigare om detta och skriver att regeringen i den andra änden föreslår skattehöjningar i samma storleksordning. Det handlar dels om en höjning av koldioxidskatten vid kraft- och fjärrvärmeanläggningar, dels om en indexering av flera miljöskatter på bland annat naturgrus, avfall och kemikalier.

  Glöm inte energikartläggning

  För att förslaget inte enbart ska leda till ekonomiska fördelar för datacenter anser EEF att skattelättnaden borde föregås av en energikartläggning. Genom en energikartläggning kan många energisparande åtgärder identifieras som också skulle ge ytterligare lägre energikostnader för datacentren.

 4. Linnéa Svanström

  Stipendiemöjligheter i elteknikbranschen

  Schneider Electrics, Elektrikerförbundet och EIO (nuvarande Installatörsföretagen) öppnar upp för verksamma inom elteknikbranschen att söka stipendium från Schneiderfonden. Syftet med fonden är att uppmärksamma personer och organisationer i elteknikbranschen som på olika sätt verkar för branschens utveckling.

  Initiativen kan handla om satsningar på produkt- eller tjänsteinnovation, kontinuerlig vidareutveckling och utbildning, eller innovativa lösningar med modern teknik. Ansökan kan gälla såväl utveckling av kommersiella produkter och tjänster, som utbildningsinsatser relaterade till ert projekt.

  Under 2017 uppmärksammas särskilt inspirerande projekt med hållbarhetsfokus inom områdena smarta hem, connected homes och energieffektivisering.

  Sista ansökningsdag är 15 april 2017. Läs mer om Schneiderfonden och skicka in er ansökan via hemsidan. Stipendierna kommer att delas ut på Elfack 9-12 maj.

 5. admin

  Projekt Energitjänster inne i andra omgången

  Sedan augusti 2016 jobbar EEF tillsammans med Energimyndigheten i projekt Energitjänster som riktar sig till små och medelstora företag och handlar om att stimulera utveckling av energitjänstemarknaden i Sverige. Projektet ska också sprida och öka kunskapen om energitjänster och nya affärsmodeller. Projektet har nu kommit en bit på vägen och medarbetarna på EEF arbetar för fullt med kundintervjuer och affärsutveckling.

  Ett viktigt fokus i projektet är att ta reda på vilka behov som finns bland beställare av energitjänster för att se till att tjänster utvecklas för att möta de faktiska kundbehoven. Under hösten har ett arbete inletts med servicedesignern Transformator Design som har stöttat EEF i en metod för att kartlägga kundbehov och utveckla idéer på affärsmodeller. Metoden upprepas i flera omgångar och går ut på att intervjua potentiella kunder (beställare av energitjänster), analysera resultaten, ta fram idéer på kunderbjudande tillsammans med leverantörer av energitjänster och till sist ”testa” idéerna på en ny grupp av kunder i en ny intervjurunda. Under kommande veckor påbörjas den andra omgången intervjuer.

  ”Hittills har vi bland annat insett att oavsett kundgrupp har energieffektivisering oerhört sällan ett egenvärde, utan för energitjänsteleverantören gäller det att hitta de lösningar som frigör resurser till det som kunden egentligen vill göra, till de bakomliggande behoven”, säger Linnéa Svanström på EEF.

  Vartefter projektet fortgår kommer resultat och material att publiceras på EEF:s och Energimyndighetens hemsidor. Det går att läsa mer om Energimyndighetens övriga projekt inom satsningen för små och medelstora företag här.

 6. admin

  Miljöbyggnad 3.0 ute på remiss

  Fram till den 15 mars finns möjlighet för alla intresserade parter i berörda branscher att lämna svar på remissversionen av Miljöbyggnad 3.0. Arbetet med Miljöbyggnad 3.0 närmar sig nu sitt slut och i april 2017 ska den nya versionen av manualen vara klar. Ta tillfället i akt att läsa och lämna synpunkter på förslaget till den nya manualen här

  I juni 2016 släppte projektet en hearingversion, baserad på vad projektets arbetsgrupper föreslog för den nya manualversionen. De synpunkter som kom in i samband med att hearingversionen släpptes och från de sex hearings som genomfördes under sensommaren och hösten har legat till grund för den omarbetade remissversion som arbetats fram.

  EEF lämnade in följande svar på hearingversionen:

  Vår uppfattning är att Miljöbyggnad är ett system för att klassificera en byggnads egenskaper.

  Därmed tycker vi inte att externa faktorer som energitillförsel bör inkluderas i byggnadens bedömning. Indikatorn Energislag är problematisk i det avseende att den dels är svår att påverka och dels att dess betyg får konsekvenser för incitamentet att förbättra byggnadens energiprestanda.

  Ett bronsbetyg på indikatorn riskerar att leda till att incitamentet att uppnå guldbetyg på någon av de övriga energiindikatorerna försvinner, då det inte längre är möjligt att uppnå högre betyg än silver på områdesbetyget. Vi menar att energieffektiva lösningar ska prioriteras först och därefter ska fokus ligga på att förbättra val av energislag och därmed bör energislag frikopplas från övriga energiindikatorer i bedömningen.

  För dig som vill veta mer om SGBC:s arbete i projektet MB3 kan du läsa mer här.

   

   

 7. admin

  Utlysning: Statsinnovationer – stöd för spetstekniker och nya systemlösningar

  Naturvårdverket, i samverkan med Energimyndigheten och Boverket, utlyser 17 miljoner kronor under 2017 i planeringsstöd för projektering, förstudier och planering för hållbar stadsutveckling.

  Världens städer är i stora behov av innovationer för hållbara lösningar inom områden som energi, transportet, avfall, vatten, luft, byggande och buller när städer byggs, renoveras och förvaltas. En ny generation av avancerad miljöteknik behöver därför utvecklas och Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Boverket utlyser därför stöd för projektering, förstudier och planering för hållbar stadsutveckling med fokus på användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar.

  Naturvårdsverkets förhoppning är att projekten ska leda till fler investeringsbeslut i spetstekniker och avancerade systemlösningar som kan ge transformativa eller mycket goda effekter på stadens hållbarhet (miljömässigt, socialt och ekonomiskt)

  Med spetsteknik menar Naturvårdsverket en ny generation avancerad teknik med hög miljöprestanda och betydande innovationsgrad.

  Med avancerade systemlösningar menar Naturvårdsverket en integrering av tekniska eller andra delsystem i en stad så att betydande synergieffekter och miljönytta uppnås.

  Vem kan söka stöd?

  Bidrag kan sökas av företag, kommuner, aktörer med regionalt utvecklingsansvar, landsting, organisationer och stiftelser. Dessa ska vara registrerade i Sverige. Bidrag kan sökas av enskild aktör. Det kan inte sökas av enskilda personer.

  Ansökan görs hos Naturvårdsverket senast den 28 februari kl. 15.00.

 8. admin

  Energikommissionen presenterar betänkande

  Den 9 januari presenterar Energikommissionen sitt betänkande Kraftsamling för framtidens energi till regeringen och bjuder därmed in till presskonferens.

  Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, som varit Energikommissionens ordförande, samt Bo Diczfalusy, kanslichef för Energikommissionen, medverkar på pressträffen.

  Överlämningen webbsänds via regeringen.se

 9. red

  Propositionen: ”Energiforskning med fokus på jämställdhet”

  Regeringen har nu överlämnat propositionen ”Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet” till riksdagen. Propositionen sammanfattar regeringens inriktning för forskning och innovation på energiområdet för åren 2017-2020. Insatserna ska främja innovation, tillväxt och export, samt lägga fokus på forskning utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

  – Sverige är en stark kunskapsnation och vi ligger redan långt fram vad det gäller omställningen till ett förnybart energisystem. Genom ett fortsatt starkt program för forskning och innovation på energiområdet ska vi behålla denna position. Det är viktigt för att nå Sveriges klimat- och energipolitiska mål samtidigt som vi kan främja Sveriges ekonomiska utveckling och export, sade samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan på en pressträff.

  Regeringens mål är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och att Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion. En viktig pusselbit för att nå detta mål är det program för forskning och innovation på energiområdet som Energimyndigheten ansvarar för.

  I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att budgeten för programmet höjs med totalt 20 procent fram till 2020. Detta ger utrymme för bland annat mer tvärsektoriella och tvärvetenskapliga insatser, mer internationellt samarbete och en satsning på jämställdhet inom det framtida energisystemet.

  – Vi kan inte bara ersätta gammal teknik med ny, vi måste modernisera och utveckla hela systemet. Vi behöver smarta system som bygger på aktiva kunder och producenter, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan till Svenska Dagbladet.

  – Mer kunskap och fler hållbara lösningar ger oss större möjligheter att möta framtidens utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt samtidigt som vi kan behålla tillväxt, sysselsättning och välfärd, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

 10. red

  Beslut om ”en mer miljövänlig effektreserv”

  Regeringen har beslutat om en ny förordning om effektreserv. I den nya förordningen finns bestämmelser om att Svenska kraftnät ska verka för att effektreserven ska ha en bättre miljöprofil än i dag.

  − Effektreserven har tidigare bestått av produktionskällor som använder kol och olja. Därför är det angeläget att ställa miljökrav på de anläggningar som ska ingå i effektreserven framöver, säger energiminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

  Riksdagen har antagit regeringens förslag att förlänga giltighetstiden för lagen (2003:436) om effektreserv till och med den 15 mars 2025. Det är för att säkerställa att det finns el under årets alla dagar, även efter att de aviserade stängningarna av reaktorerna i Ringhals och Oskarshamn, som reserven förlängs.

1 2 3 7