Nyheter om energieffektivisering

 1. red

  Bäst att renovera eller att bygga nytt?

  Renovera eller riva och bygga nytt – vilket är klokast? Professor Bahram Moshfegh, avdelningen energisystem vid Linköpings universitet, ska med hjälp av ett forskningsstöd från Formas ta fram en analysmetod för att staten, landstinget och kommunerna ska kunna fatta kloka beslut om byggnader som inhyser skolor, förskolor, äldreomsorg med mera, skriver LiU-Nytt.

  Huvudparten av dessa så kallade ”ändamålsfastigheter” är byggda före 1980, energianvändningen är hög och lokalerna är ofta slitna, omoderna och inte alltid anpassade efter verksamheternas behov.

  Forskningen ska bistå fastighetsägarna med en metod som ger svar på hur livscykelkostnaderna ser ut om man renoverar eller om man bygger nytt. Ekonomiska, miljömässiga och tekniska aspekter ska vägas in, liksom även konsekvenserna för verksamheten.

  – Utvecklingen och moderniseringen av verksamheterna ställer även krav på organisation, nya arbetssätt, fysisk miljö, logistik och inte minst image och här kan det behövas okonventionella lösningar. För att kunna ta hänsyn till fastighetens möjligheter till anpassning behövs en ny analysmetod, säger Bahram Moshfegh till LiU-Nytt.

 2. red

  Fastighetsägare vill energieffektivisera – men det går långsamt framåt

  Hur långt har fastighetsägare kommit med energieffektivisering? Använder man modern och smart elteknik? Det är frågor som samarbetsprojektet Elrätt undersökt.

  Många svarar att de har kommit långt när det gäller uppvärmning och belysning, men när det gäller exempelvis integrerade ellösningar tycker de flesta att de har mycket kvar att göra.

  Läs hela rapporten här

 3. red

  Glädjande resultat i allmännyttans energisparsatsning

  17 procent – så mycket har energianvändningen minskat hos 105 allmännyttiga bostadsbolag i Sverige på åtta år. Det motsvarar energianvändningen i 71 000 lägenheter. Nu hoppas SABO att bostadsföretagen når målet om 20 procent vid slutet av 2016.

  2008 gick startskottet för Skåneinitiativet, en utmaning från SABO med målet att minska energianvändningen med 20 procent hos 105 allmännyttiga bostadsbolag på nio år.
  Nu har statistik från initiativets åttonde år summerats och färska siffror visar att de anslutna bostadsbolagen gemensamt sparat 17 procent energi sedan starten.
  – När målet antogs i februari 2008 ansåg många bolag att det var tufft, kanske för tufft. Men 17 procent på åtta år är ett mycket bra resultat och det ska bli intressant att se var vi slutligen landar när Skåneinitiativet summeras nästa år, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.
 4. red

  Energikällan som alla länder har i överskott

  Energieffektivisering är den energikälla som alla länder har i överskott, konstaterar IEA i sin marknadsrapport 2016. Genom att energieffektivisera kan man drastiskt minska kostnaderna för el och uppvärmning i fastigheter samtidigt som större trygghet i energitillgången skapas. Energieffektivisering bidrar också till att bekämpa klimatförändringarna och luftföroreningar.

  Mål och medel för hur en kraftfull energieffektivisering ska uppnås behövs lika mycket i Sverige som i andra länder.

  Läs IEAs rapport här Energy Efficiency Market Report 2016

   

 5. red

  EEF i IEA-möte om hur marknader för energieffektivisering kan främjas

  EEF:s Lotta Bångens och Hans Nilsson slår följe med samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan när han presenterar Sveriges satsning på energieffektivisering vid en internationell konferens 14 oktober i Paris anordnad av IEA (International Energy Agency).

  EEF deltar som svensk branschorganisation för energieffektivisering och anser att:

  • En utmanande hemmamarknad för energieffektivisering är nödvändig för att lyckas med exportsatsningar

  • Offentliga sektorns enorma kraft som upphandlare och kravställare måste utnyttjas

  • Nationella ambitiösa mål för energieffektivisering är avgörande för trovärdigheten

  • Skapa engagemang hos marknadens aktörer ger ringar på vattnet och accelererar utvecklingen

  • Bättre affärsmodeller hos energieffektiviseringsföretag leder till fler genomförda åtgärder

  Mer information, Lotta Bångens, vd EEF, 070-343 92 12

  Länk till pressmeddelande från regeringen om evenemanget

  eef_baylan

  På IEA-mötet i Paris deklarerar energiminister Baylan att ”energieffektivisering kommer att vara högst på agendan de närmaste åren”.
  EEF deltar på samma möte med input om vad som behöver göras för att få energieffektivisering att verkligen hända.
  Förhoppningsvis startskott på ett gott samarbete.

 6. red

  Fastighetsägare tveksamma till energibesparingar

  En undersökning bland svenska fastighetsägare visar att knappt hälften av dem tror att de kommer klara att halvera energianvändningen i sina bostäder och lokaler till 2050. Det är en av de frågor som kommer att diskuteras på mässan Fastighetsfokus VVS i Örebro den 20 oktober.

  – För att Sverige ska klara sina högt satta klimatmål måste fastighetssektorn bidra mer. Därför är det oroande att så många av fastighetsägarna tvivlar på möjligheterna att minska energianvändningen, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd, i ett pressmeddelande.

  I Miljömålsberedningens betänkande om ett klimatpolitiskt ramverk sätts målet att bostadssektorn ska ha en energianvändning som är 50 procent lägre år 2050 jämfört med 1995. Av de tillfrågade fastighetsägarna trodde endast 47 procent att de kommer kunna halvera energianvändningen till 2050.

 7. red

  Investeringsstöd till nya hyresrätter och studentbostäder

  Regeringen presenterade i dag ett riktat investeringsstöd på drygt 11 miljarder kronor för 2016-2019 som ska gå till byggandet av hyresrätter och studentbostäder. Stödet förväntas göra det möjligt att bygga fler små, klimatsmarta hyresrätter med ”rimliga” hyror.

  –Investeringsstöden är en del av den långa listan med åtgärder som regeringen lägger för att få en helhetslösning på bostadsbristen, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

  De bostäder och byggnader som anordnas med investeringsstöd ska vara mer energieffektiva än vad som gäller för övrig nyproduktion enligt Boverkets byggregler.

  Stödet delas upp i två delar, ett retroaktivt och ett framåtsyftande. Den ena förordningen gäller stöd för bostäder som byggs från och med den 1 januari 2017. Den andra förordningen gäller de som påbörjats tidigast 25 mars 2015 och senast 28 februari 2017.

  Länk här till pressmeddelandet om det nya investeringsstödet

 8. red

  Informationscentrum för hållbart byggande bör inte spridas ut

  – Vi välkomnar regeringens förslag på ett informationscentrum för hållbart byggande, men oroas över skrivningen att detta centrum ska kunna spridas på en eller flera organisationer. Ett centrum bör rimligen finnas på ett och samma ställe, annars är det knappast något centrum, konstaterar Lotta Bångens, vd i EEF.

  Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2017 att Boverket ska få ett ökat anslag om 10 miljoner kronor årligen från 2017. Boverket ska med det ökade anslaget bidra till inrättandet av ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering med användning av hållbara materialval.

  Boverket föreslås få i uppdrag att genom utlysning lämna driftbidrag till en eller flera organisationer som kan åta sig att inrätta ett informations- och kunskapsspridande centrum.

 9. red

  Drickakylar drar energi i onödan nattetid

  Butikernas drickakylar behöver inte vara igång på natten. Eftersom det inte finns kyltemperaturkrav på vare sig öl, läsk eller vatten kan man alltså stänga av kylarna nattetid och spara mycket energi.

  Studier visar att om man stänger av en kyl med dörrar 10 timmar per dygn så sparas ca 1000kWh/år. Motsvarande för en kyl utan dörrar ger 1600 kWh i besparing per år.

  Drickakylarna placeras ofta ”gratis” i butikerna men kostnaden för kylningen av läsk, vatten och öl står den enskilda affären för. Energimyndigheten genomför därför just nu en satsning riktad till företag och föreningar i 25 kommuner för att öka kunskapen om hur man med enkla medel kan minska energikostnaderna för dessa drickakylar, rapporterar Energikontor Sydost som leder och håller samman projektet nationellt.

  Nattvandring i en affär kan ge många aha-upplevelser och spara pengar snabbt!