Energikartläggning

 1. admin

  Sök stöd för energikartläggning

  Att genomföra en energikartläggning är första steget för att få koll på energianvändningen och är en bra utgångspunkt i det fortsatta energiarbetet.Nu kan de företag som inte omfattas av lagen om energikartläggning få ekonomiskt stöd för att genomföra en energikartläggning.

  Små och medelstora företag och organisationer kan söka stöd för att genomföra en energikartläggning. Energikartläggningsstödet är ett ekonomiskt stöd från Energimyndigheten som täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan. Ett företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas. Energikartläggningen ska uppfylla vissa kriterier för att bli godkänd men behöver inte utföras av en certifierad energikartläggare.

  Dessa företag kan söka energikartläggningsstöd

  Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter kan få stöd, även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter. Även ekonomiska föreningar, som exempelvis bostadsrättsföreningar kan söka stödet. En energikartläggare kan också ansöka om stödet för sin kunds räkning.

  ·        Mer information om stödet och hur du ansöker finns på Energimyndighetens hemsida

  ·        Företag kan kontakta sitt regionala energikontor för att få hjälp före, under och efter energikartläggningen. Energikontoret kan också hjälpa till med att söka stödet.

 2. admin

  Stöd för fördjupade studier av energianvändningen

  Visade energikartläggningen på åtgärder som kräver investeringar? Vill ni eller era kunder jobba mer systematiskt med energifrågan? Vill ni utveckla befintliga tekniker och processer i verksamheten och behöver förbereda investeringar? Nu kan små och medelstora företag söka ett bidrag för att göra olika typer av studier inför en framtida investering för en lägre energianvändning i företaget.

  För att kunna söka stödet ska företaget ha genomfört en energikartläggning som motsvarar de krav som energimyndigheten ställer för att vara berättigad till energikartläggningsstöd. Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Medelstora företag med 50–250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den totala projektkostnaden.

  Bidraget får användas till att göra en djupare analys eller studie och därigenom förbereda en investering, antingen genom att finansiera internt arbete eller att köpa in till exempel extern konsult eller utrustning. Stöd för inköp av utrustning ges enbart för utrustning som krävs för att genomföra den fördjupade studien.

  Exempel på områden företag kan söka bidrag för är:

  Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

 3. red

  Certifierade energikartläggare klara att anlita

  Nu finns det energikartläggare som har certifierats inom ramen för energikartläggningslagen. Certifieringen säkerställer att energikartläggaren har den kompetens som krävs för att genomföra energikartläggningar enligt lagstiftningen.

  Enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. Energikartläggningen ska genomföras av en certifierad energikartläggare eller inom ett certifierat energi- eller miljöledningssystem. För att certifieras som energikartläggare krävs särskilda kompetenskrav enligt Energimyndighetens föreskrifter.

 4. red

  EEF på nätverksträff i Torsås

  EEF har nyligen träffat engagerade verkstadsindustrier som deltar i Energinät Blekinge. Nätverket drivs av Energikontor Sydost och är ett av de energieffektiviseringsnätverk som har startats upp under året och som ingår i Energimyndighetens satsning för energieffektivisering i små- och medelstora företag.

  Besöket gav en bra inblick i hur industriföretag kan jobba för att bli mer energieffektiva.

  – För vår del är det oerhört värdefullt att få ta del av företagens perspektiv kring energieffektivisering, säger Linnéa Svanström medarbetare i EEF.

  – Förutom rundvandring i två verkstadslokaler fick vi lyssna till hur viktigt men också svårt det kan vara att driva igenom förändringar. Nätverkets energiexpert gav dessutom företagen bra tips på vad som är viktigt att tänka på vid en energikartläggning, berättar Linnéa Svanström.

  Företag som deltar i ett nätverk får

  • Hjälp och stöd med att genomföra en energikartläggning eller uppdatera en befintlig samt genomföra de åtgärder som energikartläggningen resulterat i.
  • Hjälp med att söka ekonomiskt stöd för exempelvis energikartläggning.
  • Tillgång till 150 timmars expertrådgivning från nätverkets energiexpert där företaget får kontinuerligt stöd i arbetet med energieffektivisering.
  • Erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring med andra företag.
  • Information om forskning på området, lagstiftning och ekonomiska stöd som finns att söka.
  • Hjälp med att komma igång med ett systematiskt och strukturerat energiarbete.
  • Stöd och utbildning genom nätverksträffar i att arbeta med energiledning.
 5. red

  Att effektivisera är viktigt i samband med renoveringar

  – EEF anser att ett energieffektiviseringsstöd i sig, oavsett storlek, ökar viljan att effektivisera. Det är viktigt att samhället visar att detta är en viktig fråga för framtiden. Vi är av uppfattningen att mer stöd, inte bara i form av pengar, behövs för att inte missa det tillfälle att energieffektivisera som finns nu när renoveringsfönstret är öppet. Samordning med andra styrmedel och ett smart angreppssätt kan också ge stor effekt.

  Synpunkterna från EEF (pdf) fördes fram av Lotta Bångens, vd i EEF, när Näringsdepartementet den 26 maj inbjöd till en hearing om  stöd för renovering och energieffektivisering i socioekonomiskt svaga bostadsområden.  Stödet är tänkt att gå till fastighetsägare och hyresgäster för åtgärder som höjer byggnadens energiprestanda och renovering.

  Stödet bör sättas i ett sammanhang med övriga styrmedeloch aktiviteter inom området, t ex Energimyndighetens arbete inom Bebo, Upphandlingsmyndighetens kriterier och det förslag på ett ”Renoveringscentrum” som finns. Ett Renoveringscentrum bör skyndsamt installeras för att bistå de som söker stöd och ska genomföra åtgärder, anser EEF.

  Det är även viktigt att stödet kopplar till BBR.Där finns idag så kallade ”ändringsregler” som kräver energieffektivisering vid ändringar. Vi bedömer lagen som svårtolkad – när ska den tillämpas, vad gäller vid tillämpning? En annan viktig aspekt i sammanhanget är att lagen inte följs idag och att det i princip inte finns någon tillsyn. Stöd kan ju inte utgå för att uppfylla lagen och därför är det viktigt att lagen preciseras.

  Syftet med stödet kan, förutom att bidra till energieffektivisering i Sverige, vara att driva fram bättre teknik och/eller lägre priser för viss teknik eller vissa system. Detta tillfälle bör inte missas. Ett Renoveringscentrum skulle kunna samla planerade åtgärder för att hitta möjligheter till nya upphandlingar. Det är extra viktigt för de åtgärder som idag har sämre lönsamhet (FTX-ventilation, isolering av fasad), skriver EEF vidare.

   

 6. red

  EEF har årsmöte 19 maj

  Alla medlemmar är välkomna på årsmötet den 19 maj kl 13 hos Ahlsell, Rosterigränd 12, våning 6 i Liljeholmen. Årsmötet kombineras med medlemsmöte med föredrag.

  Jonas Ternström uppdaterar oss med senaste nytt om lagen om Energikartläggning i stora företag och Lotta Bångens berättar om nuläget och tidplanen för EEF:s auktorisation för energieffektiviseringsföretag.

  Anmälan till lotta.bangens@eef.se

 7. red

  VVC-förluster oväntat stor energibov

  En studie av tolv flerbostadshus visar att energiförlusten från varmvattencirkulering, VVC, kan vara lika stor som hela värmebehovet för fastigheten. Problemet är minst lika stort i nybyggda hus.
  Bengt Bergqvist, konsult på Energianalys, har kartlagt VVC-förlusterna i tolv flerbostadshus i Stockholmsområdet. Kartläggningen gjorde han på uppdrag av BeBo på Energimyndigheten och miljöförvaltningen i Stockholms stad. Slutrapporten ”Kartläggning av VVC-förluster i flerbostadshus” publicerades i höstas.
  – Jag kartlade sex nybyggda och sex äldre fastigheter byggda mellan 1950-talet och 1970-talet. Kartläggningen visar bland annat att de nybyggda husen inte är bättre än de gamla när det gäller VVC-förluster, säger Bengt Bergqvist i en artikel i Byggindustrin.
  – Jag tycker det är uppseendeväckande att det inte finns krav på isolering av VVC-systemen. VVC-förlusterna är inte heller reglerade, utan det är bara byggnadens energiförbrukning som helhet, säger Bengt Bergqvist.

  Nyckeln till att minska VVC-förlusterna är enligt Bengt Bergqvist, utöver isolering, att VVS-projektören och arkitekten samarbetar redan i ett tidigt skede. Med god planering kan rörschakten placeras i nära anslutning till badrum och kök så att ineffektiva horisontella rördragningar minimeras.

 8. red

  EEF om energikartläggning och fastighetsunderhåll på Underhållsmässan

  På nya Teknikscenen i D-hallen på Underhållsmässan i Göteborg 8-11 mars presenterades ett antal case rörande energieffektivisering för industrifastigheter samt energikartläggning för stora företag.
  Representanter för EEF och BELOK (Energimyndighetens beställargrupp för lokaler) medverkade på scenen och berättade om möjligheterna till strategisk, klok och lönsam energieffektivisering med hjälp av konceptet ”Totalprojekt” och om den nya lagen som kom den 1 juni 2014 ”Energikartläggning i stora företag”.
  Mikael Gunnarsson från Sandvik Hallstahammar berättade om deras arbete tillsammans med Mälarenergi och Jonas Ternström, ECiS pratade om ett sjukhusprojekt företaget varit involverade i.

  Jonas Ternström från ECiS var en av talarna på Underhållsmässans Teknikscen. Foto: Slussen.biz

  Ett stort antal intresserade köpare av tjänster och personer som jobbar med energieffektivisering besökte EEF:s monter där flera EEF-medlemmar avlöste varandra under de fyra mässdagarna. EEF-medlemmen SMC höll ett uppskattat föredrag om hur man kan göra stora besparingar i ett tryckluftssystem.

  Lagen om energikartläggning (EKL) syftar till att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED) ställer på medlemsstaterna. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar minst vart fjärde år. De ska inte bara ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten utan även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder som företagen kan vidta för att minska sina kostnader, minska energianvändningen och därmed öka energieffektiviteten.

 9. red

  Minska energikostnaderna med 20 procent!

  Det görs en massa energikartläggningar men det är alltför sällan som de också leder till genomförande. DECC i Storbritannien har gjort en liten guide för hur man skall gå från tanke till handling och nog kan det behövas i Sverige också.

  DECC konstaterar helt kallt att ett företag normalt sett kan minska sina energikostnader med åtminstone 20 procent och att det slår det mesta av företaget i övrigt kan göra i termer av lönsamhet.

  IEA noterade för några år sedan att investeringsbedömare oftast missade dessa möjligheter eftersom deras träning var inriktad på att bedöma produktionsåtgärder men inte kostnadsbesparingar. Och därför missar de sina bästa och mest näraliggande möjligheter. DECCs lilla skrift kan bota det problemet!

  /Hans Nilsson, Fourfact, 9 februari 2016

 10. red

  Energikartläggningar (EU-direktivet artikel 8)

  eceee har låtit göra en analys av hur Energieffektiviseringsdirektivets (EED) artikel 8 om energikartläggningar i större företag efterlevs och kan förbättras.

  En springande punkt är att direktivet kräver kartläggning men inte genomförande av de åtgärder som kartläggningen visar på. En observation som EEF också gjort tidigare.

  ”Man tycks anta att företagen är allmänt omedvetna, men så snart det uppenbaras för dem att här finns en ekonomiskt attraktiv potential då hugger de som ilskna kobror.
  Det är perspektivet om den ekonomiskt rationelle aktören. Det som spelat oss ett spratt i flera decennier. Det är naturligtvis bra om man får en bättre uppfattning om hur energieffektivisering skall bli synligt på företagens radarskärm och göras attraktivt genom att man förstår dess strategiska betydelse för företagens överlevnad och utveckling.
  Men det som avgör om det är en pudding man lagat är om puddingen blir uppäten (the proof of the pudding is the eating)! Det är alltså genomförandet vi måste ha för ögonen.”

  eceee’s studie pekar också på att företagsstorleken kanske inte är det bästa sättet att skilja agnarna från vetet. Det finns många små företag med stor energianvändning och stor potential som borde tas med. I all synnerhet nu när idén om industrinätverk håller på att etableras och sprida sig.

  /Hans Nilsson, ordf i EEF, bloggar om energieffektivisering här